NOTICE OF COMPETITION IN TRAINING IN POSITION officials – PO IV WOS 1111.8.2021

PO IV WOS 1111.8.2021

ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION FOR OFFICIAL INTEREST ON THE POSITION OF THE PROXY DS,,pl,PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION,,pl,official position - in the dimension,,pl,in accordance with the Act of,,pl,on the protection of classified information,,pl,consisting in particular in,,pl,ensuring protection of classified information, including the application of physical security measures,,pl,ensuring protection of IT systems,,pl,in which classified information is processed,,pl,risk management of classified information,,pl,in particular, risk assessment,,pl. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

The organizer of the competition: District Prosecutor's Office in Slupsk

76- 200 Slupsk, st. Leszczynski 10

Workplace official: District Prosecutor's Office in Slupsk

76-200 Slupsk, st. Leszczynski 10

District Attorney in Slupsk, pursuant to Article. 3b Act of 18 December 1998 r. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2018.577) organizing a competition for recruitment of clerical candidate for an internship :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze 1/4 time

The competition will be conducted in accordance with the Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008 r. the detailed procedure and the conduct of competitions for training clerical court and the prosecution (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

The range of tasks performed in the workplace :

zgodnie z ustawą z dnia 05 August 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (OJ. 2019.742) polegające w szczególności na:

 1. zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 5. opracowywaniu i aktualizowaniu planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i nadzorowaniu jego realizacji;
 6. prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych ;
 7. prowadzeniu zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzeniu aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej jednostkach lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto ;
 9. przekazywaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub osób wobec, których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia ,
 10. podejmowaniu działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 11. zapewnieniu ochrony fizycznej Prokuratury Okręgowej,
 12. przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu wniosków i propozycji w sprawie właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych;

The requirements relating to workplace :

a) necessary:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. full legal capacity,
 3. no criminal record for an offense or a tax offense,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. analytical skills,
 6. znajomość metod i techniki pracy biurowej, including the ability to use hardware,
 7. ability to plan and organize work,
 8. teamwork,
 9. samodzielność, obowiązkowość, creativity,
 10. communication,
 11. resistance to stress,
 12. odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

b) more:

 • odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW.

Essential Requirements:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 December 1998. (Dz.U.2018.577) and Articles. 14 Act of 5 August 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( OJ. 2019.742)

The documents required for this vacancy:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury
 2. personal questionnaire (The individual);
 3. curriculum vitae (CV)
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 5. kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do pracy na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ ściśle tajne” włącznie wydane przez ABW albo SKW,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności (Oświadczenie o niekaralności);
 7. a statement about this candidate, that it is carried out against him for a crime prosecuted by indictment or criminal tax,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Zgoda nabór nr 9);
 9. klauzula informacyjna (Information clause no,pl 3);

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Persons interested in the offer are asked to submit documents directly at the premises of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Stage I - preliminary selection of candidates' applications in terms of meeting the formal requirements of joining the competition,,pl,Stage II - a practical skill test,,pl,Stage III - interview,,pl,Information containing data,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,kf,,en, st. Leszczynski 10, lub nadesłanie drogą pocztową within 15 June 2021 r. z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.8.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, the date of their submission shall be the date on the postmark.

Other Information:

The competition consists of three stages:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

The list of candidates qualified for the next stage of the competition, and information about the location and timing of the second and third stage will be published on the website of the District Prosecutor's Office www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, no later than 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, that means. at the prosecutor's office and on the website of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,Unaccepted documents will be subject to the commission,,pl,permanent destruction,,pl,Announcement about the internship competition for the official post in the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl.

Złożone dokumenty można odebrać do końca miesiąca od zakończenia konkursu w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10. Nie odebrane dokumenty podlegać będą komisyjnemu, trwałemu zniszczeniu.

District Attorney

/Krzysztof Młynarczyk/