Извещением о проведении конкурса в учебных В положении чиновников – PO IV WOS 1111.8.2021

PO IV WOS 1111.8.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Организатор конкурса: Региональная прокуратура в Слупске

76- 200 Слупск, ул. Лещинский 10

Место работы официальный: Региональная прокуратура в Слупске

76-200 Слупск, ул. Лещинский 10

Окружной прокурор в Слупске, в соответствии со статьей. 3б Акт 18 Декабрь 1998 R. на работников суда и судебного преследования (Dz.U.2018.577) организует конкурс для набора канцелярских кандидата на стажировку :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze 1/4 время

Конкурс будет проводиться в соответствии с постановлением министра юстиции 17 Января 2008 R. Подробное описание порядка и проведение конкурсов для подготовки канцелярских суда и прокуратуры (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

Диапазон задач, выполняемых на рабочем месте :

zgodnie z ustawą z dnia 05 Август 2010 R. o ochronie informacji niejawnych (OJ. 2019.742) polegające w szczególności na:

 1. zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 5. opracowywaniu i aktualizowaniu planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i nadzorowaniu jego realizacji;
 6. prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych ;
 7. prowadzeniu zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzeniu aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej jednostkach lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto ;
 9. przekazywaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub osób wobec, których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia ,
 10. podejmowaniu działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 11. zapewnieniu ochrony fizycznej Prokuratury Okręgowej,
 12. przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu wniosków i propozycji w sprawie właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych;

Требования, связанные с рабочего места :

a) необходимо:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. дееспособность в полном объеме,
 3. отсутствие судимости за преступление или совершение налогового правонарушения,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. аналитические навыки,
 6. znajomość metod i techniki pracy biurowej, в том числе возможность использования оборудования,
 7. способность планировать и организовывать работу,
 8. работа в команде,
 9. samodzielność, obowiązkowość, креативность,
 10. связь,
 11. устойчивость к стрессу,
 12. odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

B) больше:

 • odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW.

Основные требования:

Reguluje искусства. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 Декабрь 1998. (Dz.U.2018.577) и статьи. 14 Закон от 5 Август 2010 R. o ochronie informacji niejawnych ( OJ. 2019.742)

Документы, необходимые для этой вакансии:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury
 2. личной анкеты (Индивидуальный);
 3. резюме (CV)
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 5. kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do pracy na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ ściśle tajne” włącznie wydane przez ABW albo SKW,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności (Oświadczenie o niekaralności);
 7. Заявление об этом кандидата, что оно проводится в отношении него преступления преследуются по обвинительному акту или уголовной налоговой,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Zgoda nabór nr 9);
 9. klauzula informacyjna (Информационное предложение no,,pl,Информационное предложение no,,pl,Информационное предложение no,,pl 3);

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ул. Лещинский 10, lub nadesłanie drogą pocztową в 15 Июня 2021 R. z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.8.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, дата их представления считается дата на штемпеле.

Другая информация:

Конкурс состоит из трех этапов:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

Этап II - тест практического навыка,,pl,Этап III - интервью,,pl,Информация, содержащая данные,,pl,Поданные документы можно забрать до конца месяца с момента окончания конкурса в штабе районной прокуратуры в Слупске по ул.,,pl

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Список кандидатов прошли в следующий этап конкурса, а также информацию о месте и сроках проведения второго и третьего этапа будут опубликованы на веб-сайте районной прокуратуры www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, не позднее 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, TJ. в прокуратуре и на сайте районной прокуратуры в Слупске,,pl,Поданные документы можно забрать до конца месяца с момента окончания конкурса в штабе районной прокуратуры в Слупске по ул.,,pl,Непризнанные документы подлежат комиссии,,pl,постоянное уничтожение,,pl,Объявление о конкурсе на стажировку на официальную должность в районной прокуратуре в Хойнице,,pl,Слупск 23 мая,,pl,Место работы чиновника,,pl,Районный прокурор в Слупске,,pl.

Złożone dokumenty można odebrać do końca miesiąca od zakończenia konkursu w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10. Nie odebrane dokumenty podlegać będą komisyjnemu, trwałemu zniszczeniu.

Окружной прокурор

/Krzysztof Młynarczyk/