Information

Register of places,,pl,in which the commune provides temporary shelter in shelters for homeless people,,pl,shelters for homeless people with care services,,pl,night shelters and heating rooms,,pl,Register of units of specialist counseling units,,pl,Contact base,,pl,specialized support centers for victims of domestic violence,,pl,Corrective and educational programs for those who use domestic violence implemented in the Pomeranian Voivodeship,,pl,Entities of the system of counteracting domestic violence in the commune / poviat,,pl, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach na rok 2019PDF document

Rejestr placówek jednostek specjalistycznego poradnictwa na rok 2019PDF document

Baza kontaktowa – specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na rok 2019PDF document

Programy korekcyjno-edukacyjne dla stosujacych przemoc w rodzinie realizowane w województwie pomorskim na rok 2019PDF document

Podmioty systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie/powiecie na rok 2019PDF document

 


List of Specialist Support Centres for Victims of Domestic Violence and correctional programs – education for perpetrators of domestic violence for the year 2016. – PDF document

List of Specialist Support Centres for Victims of Domestic Violence and correctional programs – education programs for perpetrators of domestic violence per year 2014 r. – dokument MS Excel


The list of institutions who helped victims of domestic violence in Pomorskie – dokument MS Excel


REGISTER OF PROFESSIONAL GUIDANCE IN POMORSKIE VOIVODESHIP – dokument MS Excel

 


REGISTER OF MISSIONS TO ENSURE THE PLACE ACCOMMODATION IN POMORSKIE VOIVODESHIP – dokument MS Excel


National Programme for the Prevention of Domestic Violence for the period 2014-2020 – PDF document


Database of supervising or coordinating services operation tasked with the prevention of domestic violence in the province(update for the day 1.12.2014 years) – dokument MS Excel


Poniżej zamieszczono odnośnik do strony internetowej ministerstwa sprawiedliwości na której znajduje się wykaz podmiotów i organizacji świadczących świadczących pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin.

Link to the -SOCIAL victims of crime and their family members - a list of entities and organizations


Logo OVUM

OVUM association,,pl,This year, in the Pomeranian Voivodeship, a public task was entrusted in the field of assistance to victims of crime and witnesses,,pl,as well as their loved ones,,pl,The task is implemented from the funds of the Assistance Fund for the Victims and Post-penitentiary Assistance,,pl,Justice Fund,,pl,Assistance Center for Crime Victims,,pl,is run in,,pl,Gdynia at ul,,pl,The first contact persons perform,,pl,personal duty,,pl,at the headquarters of the Center,,pl,and telephone duty,,pl,under the number,,pl w bieżącym roku powierzono na terenie województwa pomorskiego realizację zadania publicznego w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w

Gdyni przy ul. Traugutta 2.

Wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka prowadzonej pod adresem http://ovum.org.pl/osrodek-pomocy-pokrzywdzonym-przestepstwem.


 

Information leaflets

efsms

Electronic versions:

The citizen in criminal proceedings,

The citizen in civil proceedings,

The citizen in the proceedings sądowoadministracyjnym.

Broszury zostały wydane w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, "The rights and obligations of a citizen in court and the prosecution", co-financed by the European Union through the European Social Fund.