Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.8.2018

Slupsk, of 24 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.8.2018

Information

about the results of the internship competition at the Prosecutor's Office,,pl,District in Słupsk,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, the third stage of the competition for a clerk's internship at the office of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,he joined the third stage of the competition,,pl,while individual candidates obtained the following number of points collected during the second and third stage of the competition,,pl,point =,,pl,The Competition Commission for employment for this position selected a person,,pl

Rejonowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 24 kwietnia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, young do III etapu konkursu przystąpiło 7 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu konkursu:

 

  1. Cheba Anna – 7 point + 5 pkt =12 point
  2. Jaczyńska Magdalena – 9 point + 10 pkt = 19 point
  3. Kawałko Arkadiusz – 8 point + 6 pkt =14 point
  4. Krugły Marta – 7 point + 7 pkt = 14 point
  5. Łuczak Marta – 9 point + 9 pkt = 18 point
  6. Tkaczyk Iwona – 7 point + 6 pkt = 13 point
  7. Wowk Oliwia – 7 point + 5 pkt =12 point

 

Given the above, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisko pracy wyłoniła osobę, which obtained the highest total number of points during the entire competition,,pl,Magdalena Jaczyńska,,pl,U.2015.1241t.j,,en,The competition commission selected a reserve list of candidates for the above-mentioned job position,,pl,where the people were,,pl,which obtained the next highest number of points during the entire competition, i.e.,,pl,Marta Łuczak,,pl,resignation of candidates,,pl,be in the event of termination of employment with a clerical intern at the end of this internship,,pl,the reserve list of candidates is valid until the next competition,,pl,I also inform you,,pl, that means:

Magdalenę Jaczyńską

At the same time to inform, iż na podstawie art. 3 paragraph b. 5 Act of 18 December 1998. on employees of courts and prosecution (Dz. U.2015.1241t.j) Komisja konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą liczbę punktów podczas całego konkursu tj:

Marta Łuczak, Kawałko Arkadiusz, Krugły Marta

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydatów, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osoba odbywającą staż urzędniczy przed zakończeniem tego stażu, przy czym lista rezerwowa kandydatów jest ważna do następnego konkursu, but no longer than 12 months of the last contest.

Informuję również, iż stosownie do § 12 Regulation of the Minister of Justice from,,pl,on the detailed procedure and manner of conducting competitions for seniority in the court or prosecutor's office,,pl,The right to inspect these protocols can be carried out at the premises of the District Prosecutor's Office in Słupsk, ul,,pl,in room,,pl,Third floor of the building,,pl,Information on the results of the internship competition competition at the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl 17 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze (OJ 2014.400 that means) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10 w pok. No 68 III piętro budynku.

 

District Attorney

/ Catherine wise /


Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.8.2018 – PDF document