O g ł o s z e n i e o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku i Chojnicach – PO IV WOS 1110.1.2018

Slupsk, 10 Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl,Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl.

PO IV WOS 1110.1.2018

 

Über g ³ ad

über offene Stellen in Staatsanwaltschaften von District asesorskich

w Słupsku i Chojnicach

District Attorney kündigt in Slupsk, iż dysponuje jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku oraz jednym wolnym etatem asesorskim w prokuraturze rejonowej w Chojnicach .

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie niżej wskazanych dokumentów:

– Anfrage adressiert an den Generalstaatsanwalt durch den Staatsanwalt

Okręgowego w Słupsku ,

– CV,

– akt osobowych ze wszystkich okresów zatrudnienia kandydata ( z wyjątkiem okresu aplikacji w KSSiP),

– aktualnej ankiety personalnej podpisanej przez osobę ubiegającą się o mianowanie,

– informacji o karalności z Krajowego Rejestru Karnego,

– zaświadczenia lekarza medycyny pracy ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz prawidłowej podstawy prawnej , tj. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 September 2014. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego ( D. U. z 2014r., pos. 1293, ze zm.). Zaświadczenie musi być wydane przez uprawnionego lekarza. Zgodnie z § 7 lc. rozporządzenia lekarzem uprawnionym jest lekarz, który został wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 229§8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( D.U. z 2014r., pos 1502, ze zm.) i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż w zawodzie,

– zaświadczenia psychologicznego ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz prawidłowej podstawy prawnej , tj. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 September 2014. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego ( D. U. z 2014r., pos. 1293, ze zm.). Zaświadczenie musi być wydane przez uprawnionego psychologa. Zgodnie z § 8 lc. rozporządzenia psychologiem uprawnionym jest psycholog, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie art. 15c ust. 2 Akte über den 21 maja 1999r. o broni i amunicji ( D. U. z 2012r., pos. 576, z 2013r., pos. 829, z 2014r., pos. 295 oraz z 2015r., pos. 1505),

– oświadczenia lustracyjnego lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego oraz oświadczenie dot. art. 75 § 1 Punkt 8 ustawy – Prawo o prokuraturze ( chodzi o kandydatów urodzonych przez 1 sierpnia 1972r.),

– dyplomu ukończenia studiów prawniczych,

– dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego albo dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego , im Fall, gdy kandydat jest radca prawnym lub adwokatem,

– oświadczenia kandydata w zakresie art. 75 § 1 Punkt 1 ustawy – Prawo o prokuraturze – o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, und , iż nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

– Kandidaten Aussagen über die Möglichkeit und die Bedingungen der Beendigung des Arbeits,,pl,Was die Möglichkeit einer solchen Beziehung des Beendens Kandidat für den Posten des Assessor nach dem Qualifying,,pl,Beschäftigungs Arbeitsbescheinigung Vorperioden,,pl,Aussagen über einen Kandidaten für einen früheren Termin in die Position der assessorial Anwendung,,pl,mit den Daten und Einheiten der Staatsanwaltschaft,,pl,möglicherweise für die Positionen der Richter oder Anwälte,,pl,persönlich im Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Straße,,pl,oder per Post an die Adresse,,,pl ( chodzi o możliwość rozwiązania takiego stosunku po zakwalifikowaniu kandydata do objęcia stanowiska asesora) ,

– świadectwa pracy z okresów uprzedniego zatrudnienia,

– oświadczenia kandydata o wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie ( ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury) ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10 albo listownie na adres:

Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk

str. Leszczynski 10

76-200 Slupsk

Anmeldeschluss ist der 10 Februar 2018,,pl,Weitere Informationen finden Sie in der Abteilung für Organisations IV Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk tel erhalten werden,,pl,wo werden die Vorschläge für die Besetzung der Position von Prüfern in Betracht gezogen werden später auf die Nachricht gegeben werden,,pl,IV Abteilung des Organisations,,pl,Die LOV g e n e asesorskich offene Stellen bei der Verfolgung des Bezirks Slupsk Chojnice,,pl,Januar 2018,,pl,in Slupsk und Chojnice,,pl.

Im Falle von Dokumenten per E-Mail zu senden , Poststempel.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale IV Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Słupsku tel. 59 844 53 368 oder 59 844 53 370.

Termin für die Sitzung des Kollegiums Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Einberufung, na którym rozpatrzone zostaną przedmiotowe wnioski o mianowanie na stanowiska asesorów podany zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

Naczelnik

Wydziału IV Organizacyjnego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej