O g ł o s z e n i e o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku i Chojnicach – PO IV WOS 1110.1.2018

Slupsk, 10 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl.

PO IV WOS 1110.1.2018

 

Announcement

about vacancies in prosecutors' offices of District asesorskich

w Słupsku i Chojnicach

District Attorney announces in Slupsk, iż dysponuje jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku oraz jednym wolnym etatem asesorskim w prokuraturze rejonowej w Chojnicach .

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie niżej wskazanych dokumentów:

– request addressed to the Attorney General through the Attorney

Okręgowego w Słupsku ,

– CV,

– akt osobowych ze wszystkich okresów zatrudnienia kandydata ( z wyjątkiem okresu aplikacji w KSSiP),

– aktualnej ankiety personalnej podpisanej przez osobę ubiegającą się o mianowanie,

– informacji o karalności z Krajowego Rejestru Karnego,

– zaświadczenia lekarza medycyny pracy ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz prawidłowej podstawy prawnej , which means. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 September 2014. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego ( D. U. z 2014r., pos. 1293, ze zm.). Zaświadczenie musi być wydane przez uprawnionego lekarza. Zgodnie z § 7 lc. rozporządzenia lekarzem uprawnionym jest lekarz, który został wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 229§8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( D.U. z 2014r., pos 1502, ze zm.) i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż w zawodzie,

– zaświadczenia psychologicznego ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz prawidłowej podstawy prawnej , which means. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 September 2014. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego ( D. U. z 2014r., pos. 1293, ze zm.). Zaświadczenie musi być wydane przez uprawnionego psychologa. Zgodnie z § 8 lc. rozporządzenia psychologiem uprawnionym jest psycholog, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie art. 15c ust. 2 Act of 21 maja 1999r. o broni i amunicji ( D. U. z 2012r., pos. 576, z 2013r., pos. 829, z 2014r., pos. 295 oraz z 2015r., pos. 1505),

– oświadczenia lustracyjnego lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego oraz oświadczenie dot. art. 75 § 1 point 8 ustawy – Prawo o prokuraturze ( chodzi o kandydatów urodzonych przez 1 sierpnia 1972r.),

– dyplomu ukończenia studiów prawniczych,

– dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego albo dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego , in the case, gdy kandydat jest radca prawnym lub adwokatem,

– oświadczenia kandydata w zakresie art. 75 § 1 point 1 ustawy – Prawo o prokuraturze – o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, and , iż nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

– candidate's statements about the possibility and conditions of termination of employment,,pl,As for the possibility of terminating such a relationship after qualifying candidate for the post of assessor,,pl,employment certificate of employment prior periods,,pl,statements about a candidate applying for an earlier appointment to the position of assessorial,,pl,with the dates and units of the prosecutor's office,,pl,possibly for the positions of judges or prosecutors,,pl,personally in the District Prosecutor's Office in Slupsk Street,,pl,or by mail to the address,,pl ( chodzi o możliwość rozwiązania takiego stosunku po zakwalifikowaniu kandydata do objęcia stanowiska asesora) ,

– świadectwa pracy z okresów uprzedniego zatrudnienia,

– oświadczenia kandydata o wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie ( ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury) ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10 albo listownie na adres:

District Prosecutor's Office in Slupsk

st. Leszczynski 10

76-200 Slupsk

Registration deadline is 10 February 2018,,pl,Additional information can be obtained at the Department of Organizational IV District Prosecutor's Office in Slupsk tel,,pl,where the proposals will be considered for appointment to the position of assessors will be given to the message later,,pl,IV Department of the Organizing,,pl,The LOV g e n e asesorskich vacancies in the prosecution of the District Slupsk Chojnice,,pl.

In the case of sending documents by mail , postmark.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale IV Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Słupsku tel. 59 844 53 368 or 59 844 53 370.

Deadline for convening the meeting of the College District Prosecutor's Office in Slupsk, na którym rozpatrzone zostaną przedmiotowe wnioski o mianowanie na stanowiska asesorów podany zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

Naczelnik

Wydziału IV Organizacyjnego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej