O g ł o s z e n i e o wolnych etatach asesorskich w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku i Chojnicach – PO IV WOS 1110.1.2018

Слупск, 10 Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl.

PO IV WOS 1110.1.2018

 

О Г Л объявлений

о вакансиях в прокуратурах районного значения asesorskich

w Słupsku i Chojnicach

Окружной прокурор объявляет в Слупске, iż dysponuje jednym wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku oraz jednym wolnym etatem asesorskim w prokuraturze rejonowej w Chojnicach .

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie niżej wskazanych dokumentów:

– запрос на имя Генерального прокурора через прокурора

Okręgowego w Słupsku ,

– CV,

– akt osobowych ze wszystkich okresów zatrudnienia kandydata ( z wyjątkiem okresu aplikacji w KSSiP),

– aktualnej ankiety personalnej podpisanej przez osobę ubiegającą się o mianowanie,

– informacji o karalności z Krajowego Rejestru Karnego,

– zaświadczenia lekarza medycyny pracy ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz prawidłowej podstawy prawnej , TJ. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 Сентябрь 2014. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego ( D. U. г 2014r., POS. 1293, ze zm.). Zaświadczenie musi być wydane przez uprawnionego lekarza. Zgodnie z § 7 LC. rozporządzenia lekarzem uprawnionym jest lekarz, który został wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 229§8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( D.U. г 2014r., POS 1502, ze zm.) i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż w zawodzie,

– zaświadczenia psychologicznego ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz prawidłowej podstawy prawnej , TJ. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 Сентябрь 2014. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego ( D. U. г 2014r., POS. 1293, ze zm.). Zaświadczenie musi być wydane przez uprawnionego psychologa. Zgodnie z § 8 LC. rozporządzenia psychologiem uprawnionym jest psycholog, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie art. 15С усть. 2 Закон от 21 maja 1999r. o broni i amunicji ( D. U. z 2012r., POS. 576, z 2013r., POS. 829, г 2014r., POS. 295 oraz z 2015r., POS. 1505),

– oświadczenia lustracyjnego lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego oraz oświadczenie dot. Искусство. 75 § 1 точка 8 ustawy – Prawo o prokuraturze ( chodzi o kandydatów urodzonych przez 1 sierpnia 1972r.),

– dyplomu ukończenia studiów prawniczych,

– dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego albo dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego , в случае, gdy kandydat jest radca prawnym lub adwokatem,

– oświadczenia kandydata w zakresie art. 75 § 1 точка 1 ustawy – Prawo o prokuraturze – o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, и , iż nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

– заявления кандидатских о возможности и условия прекращения трудовых отношений,,pl,Что касается возможности прекращения таких отношений после квалификации кандидата на должность асессора,,pl,свидетельство о занятости занятости за предыдущие периоды,,pl,заявления о кандидате, претендующих на более раннее назначение на должность assessorial,,pl,с датами и подразделений прокуратуры,,pl,возможно, на должности судей или прокуроров,,pl,лично в районной прокуратуре в Слупской-стрит,,pl,или по электронной почте по адресу,,pl ( chodzi o możliwość rozwiązania takiego stosunku po zakwalifikowaniu kandydata do objęcia stanowiska asesora) ,

– świadectwa pracy z okresów uprzedniego zatrudnienia,

– oświadczenia kandydata o wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie ( ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury) ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Лещинский 10 albo listownie na adres:

Региональная прокуратура в Слупске

ул. Лещинский 10

76-200 Слупск

Регистрация заканчивается 10 Февраль 2018,,pl,Дополнительная информацию можно получить в Отделе Управления Организационных IV районной прокуратуры в Слупских телах,,pl,где эти предложения будут рассматриваться для назначения на должность испытателей будет дано сообщение позже,,pl,IV отделение Организационного,,pl,LOV г й н и е asesorskich вакансии в преследовании окружнымов Слупских Хойниц,,pl,Январь 2018,,pl,в Слупске и Хойницах,,pl.

В случае отправки документов по почте , почтовый штемпель.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale IV Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Słupsku tel. 59 844 53 368 или 59 844 53 370.

Крайний срок для созыва заседания Бюро колледжа районной прокуратуры в Слупске, na którym rozpatrzone zostaną przedmiotowe wnioski o mianowanie na stanowiska asesorów podany zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.

Naczelnik

Wydziału IV Organizacyjnego

Беата Бухвальд

Prokurator Prokuratury Okręgowej