OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO – ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU – PO IV WOS 1111.6.2021

Słupsk on the day,,pl,         ,,en,Dz.U.2018.577,,ru,Dz.U.2014,,ru,Act on court employees and prosecutors' offices dated,,pl,and on the notice board of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl 11 May 2021 r.

PO IV WOS 1111.6.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

DYREKTORA FINANSOWO – ADMINISTRACYJNEGO

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU

The organizer of the competition: District Prosecutor's Office in Slupsk

76- 200 Slupsk, st. Leszczynski 10

Workplace official: District Prosecutor's Office in Slupsk

76-200 Slupsk, st. Leszczynski 10

District Attorney in Slupsk, pursuant to Article. 3b Act of 18 December 1998 r. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora FinansowoAdministracyjnego w Słupsku :

– 1 clerical position - at the full-time

The competition will be conducted in accordance with the Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008 r. the detailed procedure and the conduct of competitions for training clerical court and the prosecution (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

The range of tasks performed in the workplace :

 1. kierowanie, organizowanie i planowanie pracy Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego w prokuraturze Okręgowej w Słupsku,
 2. planowanie, przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych oraz nadzorowanie tych zadań,
 3. współpraca z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania planu finansowego Prokuratury,
 4. współpraca z Głównym Księgowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku w zakresie niezbędnym do prawidłowego planowania działalności finansowej w okręgu słupskim oraz podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych,
 5. współpraca z Głównym Księgowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku w zakresie kontroli i oceny wykonywania budżetu,
 6. opracowywanie projektów zarządzeń i innych pism dotyczących organizacji i funkcjonowania Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego w Prokuraturze okręgowej w Słupsku,
 7. sporządzanie analiz i innych informacji z realizacji działalności jednostki wynikających z przepisów i wytycznych jednostek nadrzędnych,
 8. zapewnienie prawidłowego wykonania zadań związanych z realizacją procedur zamówień publicznych i jego nadzór,
 9. nadzór nad realizacją umów związanych z funkcjonowaniem jednostki,
 10. nadzór nad realizacją spraw administracyjno-gospodarczych oraz spraw socjalno–bytowych.

The requirements relating to workplace :

 1. a) necessary:
 1. wykształcenie wyższe na poziomie studiów II stopnia
 2. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenie inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. no criminal record for an offense or a tax offense (against the candidate can not also be held at the proceedings of this type of crime)
 6. communication skills and ability to work in a team,
 7. repute,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,
 9. zdolności analityczne i kierownicze

b) more:

 1. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych i rachunkowości,
 2. umiejętność organizacji pracy,
 3. znajomość metodyki i techniki pracy biurowej, including the ability to use hardware ( w szczególności umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel co najmniej na poziomie średnim),
 4. samodzielność, rzetelność, obowiązkowość i odpowiedzialność,
 5. analytical skills,
 6. creativity,
 7. teamwork,
 8. availability
 9. communication,
 10. resistance to stress,
 11. wysoka kultura osobista.

Zapewniamy:

 1. stabilne zatrudnienie, po okresie próbnym na podstawie umowy o pracę,
 2. możliwość rozwoju zawodowego,
 3. kreatywną pracę w zespole wieloosobowym,
 4. stabilne wynagrodzenie.

The documents required for this vacancy:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury,
 2. personal questionnaire (do pobrania tutaj)
 3. Curriculum vitae (CV)
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wymagane doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, opis stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia, opinie i inne dokumenty),
 6. oświadczenie o niekaralności ( do pobrania tutaj)
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
 8. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna (do pobrania tutaj)
 9. candidate statement, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności,
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych

Persons interested in the offer are asked to submit documents directly at the premises of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Stage I - preliminary selection of candidates' applications in terms of meeting the formal requirements of joining the competition,,pl,Stage II - a practical skill test,,pl,Stage III - interview,,pl,Information containing data,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,kf,,en, st. Leszczynski 10, lub nadesłanie drogą pocztową within 15 June 2021 r. z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.6.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, the date of their submission shall be the date on the postmark.

Other Information:

The competition consists of three stages:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

The list of candidates qualified for the next stage of the competition, and information about the location and timing of the second and third stage will be published on the website of the District Prosecutor's Office www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, no later than 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo Dyrektora Finansowo-Administracyjnego) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, that means. at the prosecutor's office and on the website of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,Unaccepted documents will be subject to the commission,,pl,permanent destruction,,pl,Announcement about the internship competition for the official post in the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl.

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

District Attorney

/Krzysztof Młynarczyk/