OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO – ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU – PO IV WOS 1111.6.2021

Слупск в день,,pl,,,en,Dz.U.2018.577,,ru,Dz.U.2014,,ru,Закон о судебных служащих и прокуратурах,,pl,и на доске объявлений районной прокуратуры в Слупске,,pl,Слупск в день,,pl,,,en,Dz.U.2018.577,,ru,Dz.U.2014,,ru,Закон о судебных служащих и прокуратурах,,pl,и на доске объявлений районной прокуратуры в Слупске,,pl,Слупск в день,,pl,,,en,Dz.U.2018.577,,ru,Dz.U.2014,,ru,Закон о судебных служащих и прокуратурах,,pl,и на доске объявлений районной прокуратуры в Слупске,,pl 11 Мочь 2021 R.

PO IV WOS 1111.6.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

DYREKTORA FINANSOWO – ADMINISTRACYJNEGO

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU

Организатор конкурса: Региональная прокуратура в Слупске

76- 200 Слупск, ул. Лещинский 10

Место работы официальный: Региональная прокуратура в Слупске

76-200 Слупск, ул. Лещинский 10

Окружной прокурор в Слупске, в соответствии со статьей. 3б Акт 18 Декабрь 1998 R. на работников суда и судебного преследования (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo -- Administracyjnego w Słupsku :

– 1 канцелярская должность - на полный рабочий день

Конкурс будет проводиться в соответствии с постановлением министра юстиции 17 Января 2008 R. Подробное описание порядка и проведение конкурсов для подготовки канцелярских суда и прокуратуры (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Диапазон задач, выполняемых на рабочем месте :

 1. kierowanie, organizowanie i planowanie pracy Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego w prokuraturze Okręgowej w Słupsku,
 2. planowanie, przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych oraz nadzorowanie tych zadań,
 3. współpraca z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania planu finansowego Prokuratury,
 4. współpraca z Głównym Księgowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku w zakresie niezbędnym do prawidłowego planowania działalności finansowej w okręgu słupskim oraz podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych,
 5. współpraca z Głównym Księgowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku w zakresie kontroli i oceny wykonywania budżetu,
 6. opracowywanie projektów zarządzeń i innych pism dotyczących organizacji i funkcjonowania Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego w Prokuraturze okręgowej w Słupsku,
 7. sporządzanie analiz i innych informacji z realizacji działalności jednostki wynikających z przepisów i wytycznych jednostek nadrzędnych,
 8. zapewnienie prawidłowego wykonania zadań związanych z realizacją procedur zamówień publicznych i jego nadzór,
 9. nadzór nad realizacją umów związanych z funkcjonowaniem jednostki,
 10. nadzór nad realizacją spraw administracyjno-gospodarczych oraz spraw socjalno–bytowych.

Требования, связанные с рабочего места :

 1. a) необходимо:
 1. wykształcenie wyższe na poziomie studiów II stopnia
 2. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenie inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. отсутствие судимости за преступление или совершение налогового правонарушения (против кандидат не может также проводиться в работе этого вида преступлений)
 6. коммуникативные навыки и умение работать в команде,
 7. репутация,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,
 9. zdolności analityczne i kierownicze

B) больше:

 1. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych i rachunkowości,
 2. umiejętność organizacji pracy,
 3. znajomość metodyki i techniki pracy biurowej, в том числе возможность использования оборудования ( w szczególności umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel co najmniej na poziomie średnim),
 4. samodzielność, rzetelność, obowiązkowość i odpowiedzialność,
 5. аналитические навыки,
 6. креативность,
 7. работа в команде,
 8. наличие
 9. связь,
 10. устойчивость к стрессу,
 11. wysoka kultura osobista.

Zapewniamy:

 1. stabilne zatrudnienie, po okresie próbnym na podstawie umowy o pracę,
 2. możliwość rozwoju zawodowego,
 3. kreatywną pracę w zespole wieloosobowym,
 4. stabilne wynagrodzenie.

Документы, необходимые для этой вакансии:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury,
 2. личной анкеты (do pobrania tutaj)
 3. Резюме (CV)
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wymagane doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, opis stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia, opinie i inne dokumenty),
 6. oświadczenie o niekaralności ( do pobrania tutaj)
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
 8. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna (do pobrania tutaj)
 9. Кандидат заявление, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności,
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ул. Лещинский 10, lub nadesłanie drogą pocztową в 15 Июня 2021 R. z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.6.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, дата их представления считается дата на штемпеле.

Другая информация:

Конкурс состоит из трех этапов:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

Этап II - тест практического навыка,,pl,Этап III - интервью,,pl,Информация, содержащая данные,,pl,Поданные документы можно забрать до конца месяца с момента окончания конкурса в штабе районной прокуратуры в Слупске по ул.,,pl

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Список кандидатов прошли в следующий этап конкурса, а также информацию о месте и сроках проведения второго и третьего этапа будут опубликованы на веб-сайте районной прокуратуры www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, не позднее 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo Dyrektora Finansowo-Administracyjnego) в районной прокуратуре в Слупске будет обнародовано путем ее показа в общедоступном месте,,pl,Поданные документы можно забрать до конца месяца с момента окончания конкурса в штабе районной прокуратуры в Слупске по ул.,,pl,Объявление о конкурсе на стажировку в районной прокуратуре г. Слупска,,pl, TJ. в прокуратуре и на сайте районной прокуратуры в Слупске,,pl,Поданные документы можно забрать до конца месяца с момента окончания конкурса в штабе районной прокуратуры в Слупске по ул.,,pl,Непризнанные документы подлежат комиссии,,pl,постоянное уничтожение,,pl,Объявление о конкурсе на стажировку на официальную должность в районной прокуратуре в Хойнице,,pl,Слупск 23 мая,,pl,Место работы чиновника,,pl,Районный прокурор в Слупске,,pl.

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

Окружной прокурор

/Krzysztof Młynarczyk/