OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO Z KONIECZNOŚCIĄ ODBYCIA STAŻU URZĘDNICZEGO – 3009-4.1111.6.2021

Słupsk,  dnia 15  listopada 2021 r.

3009-4.1111.6.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO Z KONIECZNOŚCIĄ ODBYCIA STAŻU URZĘDNICZEGO

 

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – księgowego w wymiarze pełnego etatu

             Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

–  praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

–  dokonywanie wstępnej kontroli formalno–rachunkowej oraz kompletności i rzetelności dokumentów,

–  dekretowanie oraz wprowadzanie dowodów księgowych do systemu księgowego,

–  prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej dochodów, wydatków i kosztów  wg podziałek klasyfikacji budżetowej oraz według zadań,

–  prowadzenie szczegółowej ewidencji rozrachunków z podziałem na kontrahentów,

–  uzgadnianie ewidencji analitycznej z zapisami kart księgi głównej,

–  uzgadnianie sald z poszczególnymi kontrahentami i prowadzenie w tym zakresie   korespondencji,

–  sporządzanie wydruków z ksiąg rachunkowych dotyczących dochodów i wydatków,

–  archiwizowanie dokumentacji,

–  przygotowywanie ekspedycji,

–  obsługa kserokopiarki i faksu,

–  inne czynności zlecone przez Głównego Księgowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

–  wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia,

–  pełna zdolność do czynności prawnych,

–  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

–  przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

–  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

–  umiejętność planowania i organizacji pracy,

–  nieposzlakowana opinia,

–  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

–  umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz znajomość obsługi  pakietu office

b) dodatkowe:

–  dokładność, systematyczność, obowiązkowość,

–  kreatywność,

–  odporność na stres,

–  wiedza ogólna i wysoka kultura osobista,

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

  1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
  2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)
  3. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
  4. Kserokopie zaświadczeń lub dyplomów ukończonych kursów,
  5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
  6. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj)
  7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwa skarbowe
  8. Oświadczenie, że nie jest prowadzone p –ko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

          Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 03 grudnia 2021 r.  z podaniem oznaczenia konkursu – 3009-4.1111.6.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

 Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Prokurator Okręgowy

 /Krzysztof Młynarczyk/