Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw BHP – PO IV WOS 1111.9.2017

Słupsk, dnia 1 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.9.2017

 

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw BHP

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku ogłasza konkurs na następujące stanowisko urzędnicze:

inspektor do spraw BHP w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

1. Ilość wolnych stanowisk: 1 stanowisko w wymiarze 1/4 etatu.

2. Miejsce zatrudnienia:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku; 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10.

3. Wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy: wynagrodzenie zasadnicze 810 PLN brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • czuwanie nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, a nadto przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbanie o przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrolowanie wykonania wniosków wynikających z dokonanych w tym zakresie ustaleń,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych i podejrzewanych chorób zawodowych oraz w formie elektronicznej dokumentacji z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego,
 • prowadzenie wstępnych szkoleń dla pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne działanie,
 • wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 109, Poz. 704 z późn. zm.) oraz czynności zleconych przez kierownictwo Prokuratury Okręgowej.

5. Niezbędne wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie karalność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia i co najmniej 2 letni staż zawodowy,
 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub średnie wykształcenie i co najmniej 4 letni staż zawodowy,
 • ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy.

6. Dodatkowe wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • znajomość techniki biurowej oraz umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • zdolności analityczne,
 • komunikatywność,
 • obiektywizm,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres.

7. Kandydat na stanowisko pracy winien złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • życiorys lub CV zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe oraz zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i inne kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekarności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.

8. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy wiąże się obowiązek odbycia stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu  jest poznanie struktury prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu obowiązków na stanowisku pracy.

9. Dokumenty dla celów rekrutacji należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2017r:

 • bezpośrednio w sekretariacie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10,
 • drogą pocztową na wyżej wymieniony adres (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Zasady konkursu na stanowisko pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014, Poz. 400). Konkurs  składa się z trzech etapów:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów,
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

11. Lista kandydatów dopuszczonych do  II, a potem do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny ich rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II i III etapu konkursu. Informacja zawierająca dane kandydata (imię i nazwisko) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku pracy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku www.slupsk.po.gov.pl oraz poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie prokuratury. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

12. Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 059 84 45 370.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw BHP – PO IV WOS 1111.9.2017 – dokument PDF