Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw BHP – PO IV WOS 1111.9.2017

Slupsk, of 1 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.9.2017

Announcement

The competition for the post of clerical - for the health and safety inspector,,pl,inspector for the Health and Safety in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,Allowance seniority,,pl,ensuring compliance with workplace rules and principles of safety and health at work,,pl,with particular emphasis on jobs,,pl,and moreover checks of working conditions,,pl,preparing and presenting the employer,,pl,at least once a year,,pl,periodic analyzes of safety and health at work,,pl

District Attorney in Slupsk announces a competition for the following position clerical:

inspektor do spraw BHP w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

1. Number of vacancies: 1 position in the dimension 1/4 time.

2. Place of employment:

District Prosecutor's Office in Slupsk; 76-200 Slupsk, st. Leszczynski 10.

3. The amount of remuneration in the workplace: base salary 810 PLN gross + dodatek z tytułu wysługi lat.

4. The range of tasks performed in the workplace:

 • czuwanie nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, a nadto przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • taking care to comply with fire requirements and technical construction,,pl,and installation technology,,pl,part in determining the circumstances and causes of accidents at work and occupational diseases,,pl,and controlling the execution of requests made under the arrangements in this regard,,pl,keeping on accidents at work,,pl,identified and suspected occupational diseases, and in the form of electronic records in administration District Attorney,,pl, instalacyjnych i technologicznych,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrolowanie wykonania wniosków wynikających z dokonanych w tym zakresie ustaleń,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych i podejrzewanych chorób zawodowych oraz w formie elektronicznej dokumentacji z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego,
 • conducting initial training for employees in the field of occupational health and safety and fire regulations,,pl,ensuring the maintenance and repair of fire equipment and fire extinguishers in a way that ensures their smooth operation,,pl,performing other tasks in the field of occupational health and safety arising from the provisions of the Regulation of the Council of Ministers of,,pl,September 1997,,pl,on occupational safety and health at work,,pl,and actions ordered by the management of the District Prosecutor's Office,,pl,
 • zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne działanie,
 • wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 109, Item. 704 with subsequent. Died.) oraz czynności zleconych przez kierownictwo Prokuratury Okręgowej.

5. Essential requirements for the workplace:

 • Polish citizenship or a European Union Member State or of another State,,pl,full legal capacity and the use of public rights,,pl,no criminal record for committing an intentional crime or an intentional tax crime,,pl,It is not conducted against the candidate proceedings for an offense prosecuted by indictment or tax offense,,pl,the first higher education degree and at least,,pl,professional summer internship,,pl, whose citizens, on the basis of international agreements or provisions of Community law, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie karalność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • repute,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia i co najmniej 2 letni staż zawodowy,
 • engineering profession health and safety or secondary education and at least,,pl,completed training in health and safety for workers safety,,pl,health allows employment in the workplace,,pl,proven professional experience in the field of occupational health and safety,,pl,photocopy of diploma held a higher education and occupation health and safety technician jobs,,pl 4 letni staż zawodowy,
 • ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy.

6. Additional requirements for the workplace:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • knowledge of office equipment and computer literacy, including the use of office applications,
 • ability to organize own work, and ability to work in a team,
 • creativity,
 • analytical skills,
 • communication,
 • objectivism,
 • availability,
 • resistance to stress.

7. A candidate for a post should submit the following documents:

 • application for admission to the competition,
 • Personal questionnaire for the person applying for employment,
 • curriculum vitae or CV including a statement of consent to the processing of personal data for the recruitment process,
 • photocopy of identity card or other identity document,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe oraz zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • photocopies of documents confirming completion of training in the field of health and safety for workers safety,,pl,photocopies of proof of experience in the field of occupational health and safety and other professional qualifications,,pl,With employment in the workplace involves the obligation to perform clerical culminating internship,,pl,purpose of the internship is to understand the structure of the prosecution,,pl,Competition rules on workplace regulated by the Regulation of the Minister of Justice,,pl,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i inne kwalifikacje zawodowe,
 • statement that it has full legal capacity and use of public rights,
 • a statement of good conduct for a deliberate crime or an intentional tax crime,
 • niekarności declaration of non-performing functions related to disposing of public funds,
 • statement, that is not conducted against the candidate proceedings for an intentional offense prosecuted by indictment and tax offense.

8. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy wiąże się obowiązek odbycia stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu jest poznanie struktury prokuratury, the functioning of the basic organizational units and subordinate organizational units of the prosecutor's office, as well as the mode of doing things, which they will belong to the duties of the job.

9. Dokumenty dla celów rekrutacji należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2017r:

 • directly to the secretariat of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk, 76-200 Slupsk, st. Leszczynski 10,
 • by post to the above address (the date of their submission shall be the date on the postmark).

Bids submitted after the deadline will not be considered.

10. Zasady konkursu na stanowisko pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 January 2008 r. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz. U. 2014, Item. 400). Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I stage – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów,
 • Third stage - interview with candidates.

11. Lista kandydatów dopuszczonych do II, a potem do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny ich rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, no later than 7 dni przed terminem rozpoczęcia II i III etapu konkursu. Informacja zawierająca dane kandydata (imię i nazwisko) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku pracy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku www.slupsk.po.gov.pl oraz poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie prokuratury. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

12. Additional information on the recruitment process for this position, work can be obtained from the following telephone number: 059 84 45 370.

 

District Attorney

Catherine wise


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw BHP – PO IV WOS 1111.9.2017 – PDF document