OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.5.2018

Słupsk dnia 22 sierpnia 2018 r.

PO IV WOS 1111.5.2018

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10


Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Rejonowa w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Młyńska 30

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

 Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

  1. a) niezbędne:

– wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

  1. b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

  1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
  2. Kwestionariusz osobowy,
  3. Życiorys (CV lub napisany odręcznie)
  4. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
  6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub przesłać pocztą w terminie do 12 września 2018 r.

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń odbędzie się w dniu 19 września 2018 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Prokurator Okręgowy

/Katarzyna Mądry/


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.5.2018 – dokument PDF