OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.8.2017

Słupsk, dnia  8  listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.8.2017

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Adres organizatora konkursu:        Prokuratura Okręgowa w Słupsku

                                                           76-200 Słupsk,   ul. Leszczyńskiego 10   

 

Miejsce pracy urzędnika            Prokuratura Rejonowa w Chojnicach

                                                           89-600 Chojnice, ul. Młyńska 30

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art.3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2017.246) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na:

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.  z 2014r. poz.400)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds., PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 a) niezbędne:

 – wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o tego rodzaju przestępstwa),

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

 

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się  sprzętem komputerowym,

– kreatywność,

– komunikatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

 

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2  ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U. 2017.246)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

  1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
  2. Kwestionariusz osobowy,
  3. Życiorys (CV lub napisany odręcznie)
  4. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
  6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10 ,   lub przesłać pocztą w terminie do 30 listopada 2017r.

 

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna zgłoszeń odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku i Prokuratury Rejonowej w Chojnicach.

Prokurator Okręgowy

 / Katarzyna Mądry /


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.8.2017 – dokument PDF