Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk dnia 17 kwietnia 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

 

– 1 stanowisko starszego inspektora ds. obronnych – w wymiarze 1/2 etatu

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

 

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

– organizowanie i wykonywanie zadań w zakresie przygotowań obronnych oraz

koordynacja i kontrola wykonywania tych zadań w jednostkach organizacyjnych

podległych Prokuratorowi Okręgowemu w Słupsku

– ustalenie działań w tym uzgodnienia w zakresie obronności i zarządzania kryzysowego z Biurem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prokuratury Krajowej i Prokuratorem Okręgowym

– prowadzenie rejestrów spraw według klasyfikacji PO SO rzeczowego wykazu akt

– wykonywanie czynności w zakresie planowania i szkolenia obronnego, a także koordynacji i kontroli realizacji tych zadań

– realizacja przedsięwzięć związanych z podwyższeniem gotowości obronnej, zadań obrony cywilnej we współpracy z właściwymi komórkami ochrony ludności z zakresu ochrony pracowników prokuratury

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

– wykształcenie wyższe I-go stopnia,

– doświadczenie w zawodowej służbie wojskowej,

– poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do inf. niejawnych,

– niekaralność i nieposzlakowana opinia

– pełna zdolność do czynności prawnych

 

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej,

– umiejętność obsługi komputera ( Microsoft Office – Word, Excel),

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

 

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

  1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
  2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj);
  3. CV
  4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
  6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych  (do pobrania tutaj)
  8. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  9. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych   (do pobrania tutaj)

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 30 kwietnia 2020 r.  z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

 

I etap konkursu odbędzie się w dniu 08 maja 2020 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo starszego inspektora ds. obronnych) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

 

Dokumenty doręczone lub przesłane pocztą po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub stempla pocztowego). Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

 

 

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk