Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – 3009-4.1111.1.2022

Slupsk, von 19 Januar 2022 r.

3009-4.1111.1.2022

ERKLÄRUNG

o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk, gemäß Artikel. 180 § 1 in 2 Akte über den 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2021.66.t.j.) und § 2 Verordnung des Ministers der Justiz 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) ogłasza konkurs na wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej in Slupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora:

Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk – 1

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk – 1

ARBEITSPLATZ – Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk

Prokuratura Rejonowa w Słupsku

str. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk.

Gehaltsvorstellung - 4 100 zł brutto.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

Der Wettbewerb soll Wissen testen, Fertigkeiten, Eignung und Fähigkeit der allgemeinen Kandidaten(dass) notwendig, um die Aufgaben des Assistant Staatsanwalt.

Assistant Staatsanwalt, vorhanden und auf der Grundlage der schriftlichen Genehmigung des Attorney, ist berechtigt,:

1. Übung Aufsicht über die Tätigkeit der Untersuchung;

2. führen im Rahmen der vorbereitenden Schritte in dem Verfahren:

 • Vernehmung des Zeugen,
 • Aufbewahrung und Suche,
 • Inspektion,
 • Experiment.

3. asystent prokuratora także wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania.

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 Jahr.

Na niniejsze stanowisko pracy przede wszystkim preferowani są kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia prawnicze lub w przeszłości wykonywali pracę związaną ze stosowaniem prawa, w szczególności posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań.

Für die Anwendung auf den Wettbewerb für die Position des Assistant Attorney beitreten wollen, müssen befestigt werden:

 1. Anwendung für die Beschäftigung als Assistenzstaatsanwalt;
 2. Lebenslauf und Informationen zu Beschäftigungs-und Arbeitserfahrung;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Erklärung, im Sinne des Artikels. 180 § 6 Akte über den 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (U.2021.66. tj) ;
 5. Erklärung, dass die polnische Staatsangehörigkeit besitzt und genießt volle Bürgerrechte;
 6. eine Erklärung über die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken des Wettbewerbs (do pobrania tutaj)
 7. oświadczenie w zakresie RODO (do pobrania tutaj)

Die Erklärung Kandidat kann Hinweise auf zusätzliche Qualifikationen und Leistungen legen, a w szczególności potwierdzające jego doświadczenie zawodowe, przebyte szkolenia, a także np. złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego lub innego zawodu prawniczego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10, 76-200 Słupsk do dnia 28 Februar 2022 r. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, der Zeitpunkt der Einreichung gilt das Datum des Poststempels sein.

Wettbewerb für die unterstellten Staatsanwaltschaft wird in der Zentrale von Office Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk Straße Leszczynski statt 10.

Der Wettbewerb besteht aus drei Stufen:

 1. Stufe I – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. II etap – test obejmujący pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, vom Kandidaten gewählt; Aufsatz auf dem Lösungsverfahren kazusu vertrauen;
 3. III etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z ustnymi odpowiedziami na pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostanie zakwalifikowany kandydat, który w trakcie konkursu uzyska najwyższą liczbę punktów.

Die Liste der Kandidaten qualifizierte sich für die nächste Stufe des Wettbewerbs, und Informationen über den Ort und den Zeitpunkt der zweiten und dritten Stufe werden auf der Website des Büros des Bezirksstaatsanwaltschaft veröffentlicht www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, spätestens 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. in der Staatsanwaltschaft und auf der Website der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Die eingereichten Unterlagen können bis zum Ende des Monats nach Beendigung des Auswahlverfahrens am Sitz der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk in der ul. Abgeholt werden,,pl,Nicht akzeptierte Dokumente unterliegen der Provision,,pl,dauerhafte Zerstörung,,pl,Bekanntmachung über den Praktikantenwettbewerb für die Dienststelle bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Chojnice,,pl,Słupsk am 23. Mai,,pl,Arbeitsort eines Beamten,,pl,Bezirksstaatsanwalt in Słupsk,,pl.

District Attorney

Chris Mlynarczyk