Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – 3009-4.1111.1.2022

Slupsk, of 19 January 2022 r.

3009-4.1111.1.2022

Announcement

o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

District Prosecutor's Office in Slupsk, pursuant to Article. 180 § 1 in 2 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2021.66.t.j.) and § 2 Regulation of the Minister of Justice of 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) ogłasza konkurs na wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej in Slupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora:

District Prosecutor's Office in Slupsk – 1

District Prosecutor's Office in Słupsku – 1

Place of work – District Prosecutor's Office in Slupsk

Prokuratura Rejonowa w Słupsku

st. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk.

Expected salary - 4 100 zł Gross.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

The contest is designed to test knowledge, skills, suitability and capacity of general candidate(that) necessary to perform the duties of assistant prosecutor.

Assistant Prosecutor, in place and based on the written authorization of the Attorney, is entitled to:

1. exercise supervision over the activities of current investigation;

2. conduct in the course of preparatory steps in the proceedings:

 • examination of the witness,
 • retention and search,
 • inspection,
 • experiment.

3. asystent prokuratora także wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania.

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, and he was not convicted of an intentional offense prosecuted by public prosecution,,pl,it is of impeccable character,,pl,he graduated from higher studies in Poland and obtained a master's degree or foreign studies recognized in Poland,,pl,he graduated,,pl,The following documents should be attached to the application for entry to the competition,,pl,application for employment as a prosecutor's assistant,,pl,a biography and information about the career progression,,pl,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 years.

Na niniejsze stanowisko pracy przede wszystkim preferowani są kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia prawnicze lub w przeszłości wykonywali pracę związaną ze stosowaniem prawa, w szczególności posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań.

For application to join the competition for the position of assistant attorney must be attached:

 1. application for employment as an assistant prosecutor;
 2. CV and information about employment and work experience;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. statement, referred to in Article. 180 § 6 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (U.2021.66. which means) ;
 5. statement, that is a Polish citizen and enjoys full rights as a citizen;
 6. a statement of consent to the processing of personal data for the purposes of the competition (do pobrania tutaj)
 7. oświadczenie w zakresie RODO (do pobrania tutaj)

The declaration candidate can attach evidence of additional qualifications and achievements, a w szczególności potwierdzające jego doświadczenie zawodowe, przebyte szkolenia, a także np. złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego lub innego zawodu prawniczego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10, 76-200 Słupsk do dnia 28 February 2022 r. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, the date of their submission shall be the date on the postmark.

Competition for assistant prosecutor will be held at the headquarters of District Prosecutor's Office in Słupsk street Leszczynski 10.

The competition consists of three stages:

 1. I stage – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. II etap – test obejmujący pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, chosen by the candidate; essay can rely on the solution process kazusu;
 3. III etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z ustnymi odpowiedziami na pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostanie zakwalifikowany kandydat, który w trakcie konkursu uzyska najwyższą liczbę punktów.

The list of candidates qualified for the next stage of the competition, and information about the location and timing of the second and third stage will be published on the website of the District Prosecutor's Office www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, no later than 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, that means. at the prosecutor's office and on the website of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,Unaccepted documents will be subject to the commission,,pl,permanent destruction,,pl,Announcement about the internship competition for the official post in the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl.

District Attorney

Chris Mlynarczyk