Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – 3009-4.1111.1.2022

Слупск, из 19 Января 2022 R.

3009-4.1111.1.2022

Объявление

o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Региональная прокуратура в Слупске, в соответствии со статьей. 180 § 1 в 2 Акт 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2021.66.t.j.) и § 2 Распоряжение министра юстиции 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) ogłasza konkurs na wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej в Слупске.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora:

Региональная прокуратура в Слупске – 1

Районной прокуратуры в Слупске – 1

Место работы – Региональная прокуратура в Слупске

Prokuratura Rejonowa w Słupsku

ул. Лещинский 10, 76-200 Слупск.

Ожидаемая зарплата - 4 100 Валовой zł.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

Конкурс предназначен для проверки знаний, навыки, пригодность и возможности общего кандидата(что) , необходимые для выполнения обязанностей помощника прокурора.

Помощник обвинителя, на месте и на основании письменного разрешения прокурора, имеет право на:

1. осуществляет надзор за деятельностью данного исследования;

2. проводить в ходе подготовительных шагов в разбирательстве:

 • допроса свидетеля,
 • сохранение и поиск,
 • осмотр,
 • эксперимент.

3. asystent prokuratora także wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania.

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 лет.

Na niniejsze stanowisko pracy przede wszystkim preferowani są kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia prawnicze lub w przeszłości wykonywali pracę związaną ze stosowaniem prawa, w szczególności posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań.

Для заявку на участие в конкурсе на должность помощника адвоката должны быть приложены:

 1. приложение для работы в качестве помощника прокурора;
 2. CV и информация о занятости и опыта работы;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. заявление, упомянутых в статье. 180 § 6 Закон от 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (U.2021.66. TJ) ;
 5. заявление, что является польским гражданином и пользуется всеми правами как гражданин;
 6. заявление о согласии на обработку персональных данных для целей конкурса (do pobrania tutaj)
 7. oświadczenie w zakresie RODO (do pobrania tutaj)

Кандидат декларация может приложить доказательства дополнительных квалификаций и достижений, a w szczególności potwierdzające jego doświadczenie zawodowe, przebyte szkolenia, a także np. złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego lub innego zawodu prawniczego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Лещинский 10, 76-200 Słupsk do dnia 28 Февраль 2022 R. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, дата их представления считается дата на штемпеле.

Конкурс помощник прокурора будет проведено в штаб-квартире Управления районного прокурора на улице Лещинского Słupsk 10.

Конкурс состоит из трех этапов:

 1. I этап – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. II Etap – test obejmujący pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, выбирают кандидата; эссе может рассчитывать на решение kazusu процесса;
 3. III etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z ustnymi odpowiedziami na pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostanie zakwalifikowany kandydat, który w trakcie konkursu uzyska najwyższą liczbę punktów.

Список кандидатов прошли в следующий этап конкурса, а также информацию о месте и сроках проведения второго и третьего этапа будут опубликованы на веб-сайте районной прокуратуры www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, не позднее 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, TJ. в прокуратуре и на сайте районной прокуратуры в Слупске,,pl,Поданные документы можно забрать до конца месяца с момента окончания конкурса в штабе районной прокуратуры в Слупске по ул.,,pl,Непризнанные документы подлежат комиссии,,pl,постоянное уничтожение,,pl,Объявление о конкурсе на стажировку на официальную должность в районной прокуратуре в Хойнице,,pl,Слупск 23 мая,,pl,Место работы чиновника,,pl,Районный прокурор в Слупске,,pl.

Окружной прокурор

Крис Mlynarczyk