Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Okręgu Słupskiego – PO IV WOS 1110.13.2018

Słupsk, dnia 5 grudnia 2018r.

PO IVWOS 1110.13.2018

OGŁOSZENIE

o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Okręgu Słupskiego

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu słupskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.13.2018

Do wniosku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 75 § 1 ust. 1-6 i 8 oraz art. 77 § 1 w zw. z art. 174 § 1 i § la cyt. wyżej ustawy, jakie winien spełniać kandydat na asesora, należy złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie (liczy się data stempla pocztowego ) na adres:

Prokuratura Okręgowa

ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

następujące dokumenty:

1. aktualną ankietę personalną,

2. życiorys napisany własnoręcznie,

3. oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

4. oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego lub dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, w przypadku, gdy kandydat jest adwokatem lub radcą prawnym oraz dokument potwierdzający wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata przez co najmniej 3 lata lub dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, jeżeli kandydat przez co najmniej rok był zatrudniony na stanowisku asystenta prokuratora lub asystenta sędziego łub wykonywał czynności związane z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych,

5. oświadczenie kandydata o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, jak również oświadczenie, czy był karany lub toczą się przeciwko niemu postępowania o wykroczenie,

6. oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informację o nieskładaniu takiego oświadczenia oraz oświadczenie dot. art. 75 § 1 pkt 8 ustawy Prawo o prokuraturze ( kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.),

7.  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby,

8. zaświadczenie wystawione przez uprawnionego (co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie) lekarza medycyny pracy ze wskazaniem prawidłowego stanowiska (oraz aktualnych podstaw prawnych), o które ubiega się kandydat stwierdzające jego zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. 2018.619)

9. zaświadczenie psychologiczne wystawione przez uprawnionego psychologa ze wskazaniem prawidłowego stanowiska (oraz aktualnych podstaw prawnych), o które ubiega się kandydat stwierdzające zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. 2018.619),

10. oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowisko asesorskie ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie (ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury łub sądów),

11.  oświadczenie kandydata, co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy, o ile pozostaje aktualnie w stosunku pracy,

12.  świadectwa pracy (bądź ich uwierzytelnione kserokopie) z okresów poprzedniego zatrudnienia,

13.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru (do pobrania w tym miejscu),

Dokumenty osobowe złożone przez osobę, która zostanie mianowana asesorem, zostaną dołączone do jej akt osobowych, zaś dokumenty osobowe w postaci urzędowych odpisów bądź zaświadczeń złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione zostaną im zwrócone.

Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na asesora zostanie wyznaczony w terminie późniejszym.

Wnioski, do których nie dołączono wszystkich dokumentów, spełniających powyższe kryteria, pozostawione zostaną bez rozpoznania z uwagi na brak warunków formalnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 59 844 53 68

Termin zgłoszeń upływa: 4 stycznia 2019r.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry


Informacja: Niektóre z wzorów dokumentów wymaganych do złożenia przez kandydata są dostępne na stronie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, link do strony: „Druki do pobrania”