Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Okręgu Słupskiego – PO IV WOS 1110.13.2018

Slupsk, von 5 grudnia 2018r.

PO IVWOS 1110.13.2018

HINWEIS

o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Okręgu Słupskiego

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu słupskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

Personen, die an Nominierungen interessiert sind und die Voraussetzungen für die Ernennung zu einem im Gesetz vom,,pl,es muss persönlich in den Geschäftsräumen der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk oder per Post eingereicht werden,,pl,Kopie oder Fotokopie eines Dokuments, das die Einreichung einer Prüfung durch einen Staatsanwalt oder Richter bestätigt, oder eines Dokuments, das die Einreichung der Prüfung des Rechtsberaters oder Anwalts bestätigt,,pl 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. von 2017 r., pos. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.13.2018

Do wniosku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 75 § 1 Absatz. 1-6 in 8 und Artikel. 77 § 1 in Verbindung. Artikel. 174 § 1 i § la cyt. wyżej ustawy, jakie winien spełniać kandydat na asesora, należy złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie (liczy się data stempla pocztowego ) na adres:

Regionale Staatsanwaltschaft

str. Leszczynski 10

76-200 Slupsk

następujące dokumenty:

1. aktualną ankietę personalną,

2. życiorys napisany własnoręcznie,

3. oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

4. oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego lub dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, im Fall, gdy kandydat jest adwokatem lub radcą prawnym oraz dokument potwierdzający wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata przez co najmniej 3 lata lub dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, jeżeli kandydat przez co najmniej rok był zatrudniony na stanowisku asystenta prokuratora lub asystenta sędziego łub wykonywał czynności związane z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych,

5. oświadczenie kandydata o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, und, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, jak również oświadczenie, czy był karany lub toczą się przeciwko niemu postępowania o wykroczenie,

6. oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informację o nieskładaniu takiego oświadczenia oraz oświadczenie dot. art. 75 § 1 Punkt 8 ustawy Prawo o prokuraturze ( kandydaci urodzeni przed 1 August 1972 r.),

7. aktuelle Informationen aus dem nationalen Strafregister über seine Person,,pl,eine von der berechtigten Person ausgestellte Bescheinigung,,pl,Sommerpraktikum im Beruf,,pl,Arbeitsmediziner mit Angabe der korrekten Position,,pl,und aktuelle Rechtsgrundlagen,,pl,für den ein Kandidat, der seine Fähigkeit angibt, sucht,,pl,aus gesundheitlichen Gründen,,pl,die Aufgaben eines Gutachters ausüben,,pl,ausgestellt auf der Grundlage der Verordnung des Justizministers von,,pl,zu medizinischen und psychologischen Untersuchungen von Richterkandidaten,,pl,

8. zaświadczenie wystawione przez uprawnionego (mindestens 5 letni staż pracy w zawodzie) lekarza medycyny pracy ze wskazaniem prawidłowego stanowiska (oraz aktualnych podstaw prawnych), o które ubiega się kandydat stwierdzające jego zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 September 2014. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (ABl. 2018.619)

9. psychologisches Zertifikat, ausgestellt von einem autorisierten Psychologen mit Angabe der korrekten Position,,pl,welche ein Kandidat angibt, der die Fähigkeit angibt,,pl,Erklärung des Bewerbers mit Informationen über seinen möglichen früheren Antrag auf Ernennung zur Sekretärin oder möglicherweise zu den Positionen von Staatsanwälten oder Richtern,,pl,mit Angabe von Terminen und Einheiten der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte,,pl,hinsichtlich der Möglichkeiten und Bedingungen für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses,,pl,solange es sich derzeit im Arbeitsverhältnis befindet,,pl,Arbeitszeugnis,,pl (oraz aktualnych podstaw prawnych), o które ubiega się kandydat stwierdzające zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 September 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (ABl. 2018.619),

10. oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowisko asesorskie ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie (ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury łub sądów),

11. Kandidaten und Verlustrechnung, co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy, o ile pozostaje aktualnie w stosunku pracy,

12. świadectwa pracy (ihre zertifizierten Fotokopien sein,,pl,aus früheren Beschäftigungszeiten,,pl,eine Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Einstellung,,pl,hier herunterladen,,pl,Von einer Person eingereichte persönliche Dokumente,,pl,wer wird als Gutachter ernannt,,pl,wird an ihre persönlichen Dateien angehängt,,pl,und persönliche Dokumente in Form von offiziellen Kopien oder Erklärungen von Personen,,pl,wer nicht beschäftigt wird, wird an sie zurückgegeben,,pl) z okresów poprzedniego zatrudnienia,

13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru (do pobrania w tym miejscu),

Dokumenty osobowe złożone przez osobę, która zostanie mianowana asesorem, zostaną dołączone do jej akt osobowych, zaś dokumenty osobowe w postaci urzędowych odpisów bądź zaświadczeń złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione zostaną im zwrócone.

Der Tag der Sitzung des Kollegiums, in dem die Bewerbungen der Bewerber für den Bewerter bewertet werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt,,pl,Schlussfolgerung,,pl,denen keine Dokumente beigefügt waren,,pl,Ankündigung eines freien Agenten bei der Staatsanwaltschaft des Bezirks Słupsk,,pl.

Wnioski, do których nie dołączono wszystkich dokumentów, spełniających powyższe kryteria, pozostawione zostaną bez rozpoznania z uwagi na brak warunków formalnych.

Weitere Informationen können telefonisch erhältlich: 59 844 53 68

Anmeldeschluss ist der: 4 stycznia 2019r.

 

District Attorney

Catherine weise


Information: Niektóre z wzorów dokumentów wymaganych do złożenia przez kandydata są dostępne na stronie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, link do strony: “Druki do pobrania”