Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Okręgu Słupskiego – PO IV WOS 1110.13.2018

Slupsk, of 5 grudnia 2018r.

PO IVWOS 1110.13.2018

NOTICE

about a free job as a partisan in the Słupsk District Prosecutor's Office,,pl,should submit their candidature by submitting an appropriate application addressed to the Prosecutor General through the District Prosecutor in Słupsk and the reference number of this call for proposals PO IV WOS,,pl,a biography written in person,,pl,when the candidate is a lawyer or a legal counsel and a document confirming the practice of a legal adviser or attorney for at least,,pl

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu słupskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. of 2017 r., pos. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Słupsku i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.13.2018

Do wniosku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 75 § 1 paragraph. 1-6 in 8 and Articles. 77 § 1 in conjunction. Article. 174 § 1 i § la cyt. wyżej ustawy, jakie winien spełniać kandydat na asesora, należy złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie (liczy się data stempla pocztowego ) na adres:

Regional Prosecutor's Office

st. Leszczynski 10

76-200 Slupsk

następujące dokumenty:

1. aktualną ankietę personalną,

2. życiorys napisany własnoręcznie,

3. oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

4. oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego lub dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, in the case, gdy kandydat jest adwokatem lub radcą prawnym oraz dokument potwierdzający wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata przez co najmniej 3 lata lub dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, jeżeli kandydat przez co najmniej rok był zatrudniony na stanowisku asystenta prokuratora lub asystenta sędziego łub wykonywał czynności związane z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych,

5. declaration of the candidate on having only Polish citizenship and full enjoyment of civil and civic rights,,pl,lustration declaration or information about the submission of a lustration declaration or information about not submitting such a statement and a statement regarding,,pl,due to health,,pl,statement of the candidate containing information about his possible earlier applying for appointment to the position of secretary or possibly to the positions of prosecutors or judges,,pl, and, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, jak również oświadczenie, czy był karany lub toczą się przeciwko niemu postępowania o wykroczenie,

6. oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informację o nieskładaniu takiego oświadczenia oraz oświadczenie dot. art. 75 § 1 point 8 ustawy Prawo o prokuraturze ( kandydaci urodzeni przed 1 August 1972 r.),

7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby,

8. zaświadczenie wystawione przez uprawnionego (at least 5 letni staż pracy w zawodzie) lekarza medycyny pracy ze wskazaniem prawidłowego stanowiska (oraz aktualnych podstaw prawnych), o które ubiega się kandydat stwierdzające jego zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 September 2014. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (OJ. 2018.619)

9. zaświadczenie psychologiczne wystawione przez uprawnionego psychologa ze wskazaniem prawidłowego stanowiska (oraz aktualnych podstaw prawnych), o które ubiega się kandydat stwierdzające zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 September 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (OJ. 2018.619),

10. oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowisko asesorskie ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie (ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury łub sądów),

11. candidate statement, co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy, o ile pozostaje aktualnie w stosunku pracy,

12. świadectwa pracy (bądź ich uwierzytelnione kserokopie) z okresów poprzedniego zatrudnienia,

13. a statement of consent to the processing of personal data for the purposes of the recruitment,,pl,to which no documents were attached,,pl,Announcement of a free agent's job at the Prosecutor's Office of the Słupsk District,,pl (do pobrania w tym miejscu),

Dokumenty osobowe złożone przez osobę, która zostanie mianowana asesorem, zostaną dołączone do jej akt osobowych, zaś dokumenty osobowe w postaci urzędowych odpisów bądź zaświadczeń złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione zostaną im zwrócone.

Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na asesora zostanie wyznaczony w terminie późniejszym.

Wnioski, do których nie dołączono wszystkich dokumentów, spełniających powyższe kryteria, pozostawione zostaną bez rozpoznania z uwagi na brak warunków formalnych.

Additional information may be obtained by calling: 59 844 53 68

Registration deadline is: 4 stycznia 2019r.

 

District Attorney

Catherine wise


Information: Niektóre z wzorów dokumentów wymaganych do złożenia przez kandydata są dostępne na stronie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, link do strony: “Druki do pobrania”