Struktura organizacyjna

PO IV WOS 021.29.2019

PO IV WOS 011.1.2019

Z a r z ą d z e n i e Nr 47/21

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

von 28 Juni 2021 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz
zadań komórek organizacyjnych

Auf der Grundlage des Artikels. 23 § 3, art. 25 § 1 und Artikel. 37 § 1 Akte über den 28 Januar 2016 r. Prawo o prokuraturze ( Dz.U.2021.66 t.j.), § 29 Absatz. 5 i §30 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 April 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017.1206 t.j.)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§1

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku stanowią:

 1. Bezirksstaatsanwalt in Slupsk
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Słupsku

§2

W skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku wchodzą:

 1. 1 Wydział Śledczy,
 2. Dział do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej,
 3. 4 Wydział Organizacyjno-Sądowy,
 4. Dział Postępowania Sądowego,
 5. 7 Wydział Budżetowo – Administracyjny,
 6. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 7. Kancelaria Tajna Prokuratury Okręgowej
 8. Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz,
 9. Samodzielne stanowisko Audytora Wewnętrznego,
 10. Samodzielne stanowisko do Spraw BHP,
 11. Samodzielne stanowisko Inspektora Ochrony,
 12. Samodzielne stanowisko do Spraw Obronnych.

§3

1 Wydział Śledczy, kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:

 1. prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, inne niż wymienione w § 28 Punkt 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 3. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, inne niż wymienione w § 28 Punkt 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 4. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
 5. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 -- 3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 6. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym,
 7. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce,
 8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz przygotowywanie w zakresie zleconym przez Prokuratora Okręgowego projektów postanowień w przedmiocie przedłużania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych,
 9. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale, podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko podejrzanemu,
 10. ocena zasadności podjęcia na nowo postępowań umorzonych w prokuraturach rejonowych w sytuacjach wskazanych w § 256 Punkt 2 Geschäftsordnung,
 11. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno–rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
 12. koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy,
 13. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała, und die Koordination solcher Fälle durch den vom Bezirksstaatsanwalt bestellten Staatsanwalt,,pl,Durchführung und Überwachung von Verfahren bei schwerwiegenden Straftaten über das Internet und fortgeschrittene Informationstechnologien gemäß §§,,pl,und Koordinierung dieser Angelegenheiten durch den Staatsanwalt des vom Bezirksstaatsanwalt bestellten Koordinators,,pl,Überwachungsangelegenheiten,,pl,
 14. prowadzenie i nadzorowanie postępowań o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii informatycznych o których mowa w § 29.2 Absatz. 2 Geschäftsordnung, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora koordynatora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
 15. monitorowanie spraw, in dem die Partei eine Beschwerde wegen Verletzung des Rechts der Partei eingereicht hat, den Fall in dem vom Staatsanwalt durchgeführten oder überwachten Vorbereitungsverfahren ohne unangemessene Verzögerung einzuleiten,,pl,Erstellung von diesbezüglichen Analysen und Beteiligung von Staatsanwälten vor einem Landgericht bei Klagen wegen langwieriger Ermittlungsverfahren,,pl,Gestaltung der Praxis im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung auf der Grundlage von Informationsanalysen der Staatsanwälte sowie weiterer Feststellungen und Prüfungen,,pl, przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego,
 16. kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń i badań aktowych,
 17. Rechtsgeschäfte mit ausländischen juristischen Personen im Bereich der Fälle, die in nachgeordneten Bezirksstaatsanwaltschaften durchgeführt werden,,pl,die Ausübung der Instanzaufsicht im Rahmen der vom vorgesetzten Staatsanwalt anerkannten Beschwerdeverfahren,,pl,Vorbereitung von Anträgen an den Bezirksstaatsanwalt, um einen Antrag auf Aufhebung der endgültigen Entscheidung über die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen die Person beim Generalstaatsanwalt zu stellen,,pl,
 18. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
 19. przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 kpk,
 20. rozstrzygania sporów kompetencyjnych.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

Dział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej, kierowany przez Kierownika Działu, do którego zadań należy w szczególności:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa finansowo – gospodarcze i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 Punkt 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 3. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze finansowo – skarbowych.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§4

4 Wydział Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. spraw organizacyjnych i kadrowych,
 2. Schulung von Staatsanwälten und anderen Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft und der nachgeordneten Organisationseinheiten,,pl,Qualifikationsprüfungen von Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft und der nachgeordneten Bezirksstaatsanwaltschaft,,pl,Beschwerden und Anträge,,pl,Kontakt mit den Medien,,pl,Weitergabe öffentlicher Informationen,,pl,Berichterstattung und Statistiken,,pl,Aufsicht über Büro- und Sekretariatsarbeiten,,pl,
 3. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 4. skarg i wniosków,
 5. kontaktów z mediami,
 6. udostępniania informacji publicznej,
 7. sprawozdawczości i statystyki,
 8. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
 9. Abgabe von Stellungnahmen zu Kandidaten für das Amt des Beisitzer der Staatsanwaltschaft und Bewertung der Arbeit der Beisitzer, bevor sie sich bei dem Generalstaatsanwalt im Antrag auf Verlängerung der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft bewerben,,pl,Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Managementkontrolle in der Bezirksstaatsanwaltschaft und den nachgeordneten Einheiten,,pl,Kontrolle der Umsetzung gesetzlicher Aufgaben durch nachgeordnete Bezirksstaatsanwälte durch die Durchführung von Besuchen,,pl,Darstellung und Prüfung von Akten und anderen Kontroll- und Analysetätigkeiten,,pl,
 10. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jej jednostkach,
 11. kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez prowadzenie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym,
 12. dokonywania oceny pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych,
 13. dokonywania oceny kwalifikacyjnej kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej,
 14. prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądem w sprawach przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy,

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu, do którego zadań należy w szczególności:

 1. udział prokuratora w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, w tym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 Februar 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych,
 2. udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,
 3. udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i postępowaniu o ułaskawienie,
 4. prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie w sytuacjach wskazanych w § 359 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 5. sporządzanie powództw i wniosków w postępowaniu cywilnym oraz środków prawnych w postępowaniu administracyjnym na podstawie analizy spraw akt karnych Prokuratury Okręgowej,
 6. analiza uchwał prawa miejscowego pod kątem ich zgodności z prawem,
 7. prowadzenie spraw o roszczenia zwrotne wynikające z art. 557 kpk,
 8. sporządzanie i wnoszenie do Sądu Najwyższego, gemäß § 366 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 9. udział prokuratorów w postępowania odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych w przypadkach określonych w § 328 Absatz. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 10. kształtowanie praktyki w zakresie postępowania sądowego oraz udzielanie instruktażu prokuraturom rejonowym w zakresie postępowania cywilnego i administracyjnego,
 11. dokonywanie analiz orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżania wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne,
 12. kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia prawa o którym mowa w art. 523 kpk pod kątem zasadności sporządzenia kasacji,
 13. opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach oraz opiniowanie wniosków o kasację i kasacji wnoszonych przez prokuratury rejonowe,
 14. przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu stanowiska w zakresie celowości i dopuszczalności wniesienia skargi nadzwyczajnej.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

§5

7 Wydział Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Wydziału obejmujący zakresem swego działania:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. obsługę spraw administracyjno-gospodarczych,
 5. prowadzenie spraw inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. prowadzenie biblioteki,
 9. obsługę biura podawczego.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

§6

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący zakresem swego działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych,
 2. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 4. przeprowadzenie postępowań sprawdzających,
 5. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka,
 6. opracowanie i aktualizacje wymagającą akceptacji kierownika jednostki planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje:

Kancelaria Tajna Prokuratury Okręgowej w Słupsku, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§7

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący działania w zakresie:

 1. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 2. wykonywania zadań związanych w administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych,
 3. koordynowania wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,
 4. prowadzenia stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych Baz Danych,
 5. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP,
 6. Technische Unterstützung für Aktivitäten in Strafverfahren unter Verwendung von IT-Techniken,,pl,Erarbeitung des Budgetentwurfs zur Implementierung lokaler IT-Lösungen in Absprache mit der Abteilung Budget und Verwaltung,,pl,Zusammenarbeit mit der Abteilung VII Budget-Administrative bei der Vorbereitung von Anträgen auf Einleitung einer öffentlichen Beschaffung für den Kauf von IT-Ausrüstung oder -Dienstleistungen,,pl,Videokonferenzdienst,,pl,
 7. opracowania w uzgodnieniu z 7 Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
 8. współpracy z 7 Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
 9. obsługa wideokonferencji,
 10. Gewährleistung der Einhaltung der Sicherheitsregeln von IT-Systemen und des Schutzes personenbezogener Daten in der Bezirksstaatsanwaltschaft und den nachgeordneten Bezirksstaatsanwaltschaften,,pl,kriminelle Analyse durchführen,,pl,die Website eines Bezirksstaatsanwalts betreiben,,pl,Dienst des Öffentlichen Informationsblatts,,pl,§7,,en,geleitet vom Bevollmächtigten zum Schutz von Verschlusssachen,,pl,den Geltungsbereich abdeckt,,pl,Schutz der hergestellten,,pl,verarbeitet,,pl,übertragene oder gespeicherte Verschlusssachen,,pl,
 11. wykonywania analizy kryminalnej, prowadzenia strony internetowej prokuratury okręgowej,
 12. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

Direkte Aufsicht der unabhängigen Abteilung übt der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt.

§8

W skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku wchodzą, podlegające bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu samodzielne stanowiska pracy:

 1. Stanowisko Audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej prokuraturach rejonowych.
 2. Stanowisko do Spraw BHP dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej prokuraturach rejonowych.
 3. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych, do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej prokuraturach rejonowych.
 4. Stanowisko do Spraw Obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej prokuraturach rejonowych.

§9

Traci moc Zarządzenie Nr 29/19 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 1 April 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz zadań komórek organizacyjnych.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 August 2021 r.

District Attorney

Catherine weise