Struktura organizacyjna

PO IV WOS 021.29.2019

PO IV WOS 011.1.2019

Z a r z ą d z e n i e Nr 29/19

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

von 1 kwietnia 2019r.

w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz
zadań komórek organizacyjnych

 

Auf der Grundlage des Artikels. 25 § 1 und Artikel. 37 § 1 Akte über den 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 z późn. Starb.), § 29 Absatz. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( ABl. 2017.1206) und § 179 in 180 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 Marke 2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017.174)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§1

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku stanowią:

 1. Bezirksstaatsanwalt in Slupsk
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Słupsku

§2

W skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku wchodzą:

 1. Wydział I Śledczy,
 2. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy,
 3. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny,
 4. Unabhängige IX Abteilung für Information und Analyse,
 5. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 6. Starszy Inspektor do Spraw Obronnych,
 7. Audytor wewnętrzny,
 8. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

§3

Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:

 1. prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i poważne przestępstwa finansowo – gospodarcze i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 Punkt 1 in 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 3. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, inne niż wymienione w § 28 Punkt 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 4. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postepowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
 5. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 -- 3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 6. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowych,
 7. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce,
 8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz przedłużanie okresów śledztwa,
 9. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale, podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko podejrzanemu,
 10. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postepowań umorzonych w prokuraturach rejonowych,
 11. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno–rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
 12. koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy,
 13. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała, und die Koordination solcher Fälle durch den vom Bezirksstaatsanwalt bestellten Staatsanwalt,,pl,Durchführung und Überwachung von Verfahren bei schwerwiegenden Straftaten über das Internet und fortgeschrittene Informationstechnologien gemäß §§,,pl,und Koordinierung dieser Angelegenheiten durch den Staatsanwalt des vom Bezirksstaatsanwalt bestellten Koordinators,,pl,Überwachungsangelegenheiten,,pl,
 14. prowadzenie i nadzorowanie postępowań o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii informatycznych o których mowa w § 29.2 Absatz. 2 Geschäftsordnung, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora koordynatora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
 15. monitorowanie spraw, in dem die Partei eine Beschwerde wegen Verletzung des Rechts der Partei eingereicht hat, den Fall in dem vom Staatsanwalt durchgeführten oder überwachten Vorbereitungsverfahren ohne unangemessene Verzögerung einzuleiten,,pl,Erstellung von diesbezüglichen Analysen und Beteiligung von Staatsanwälten vor einem Landgericht bei Klagen wegen langwieriger Ermittlungsverfahren,,pl,Gestaltung der Praxis im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung auf der Grundlage von Informationsanalysen der Staatsanwälte sowie weiterer Feststellungen und Prüfungen,,pl, przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego,
 16. kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń i badań aktowych,
 17. Rechtsgeschäfte mit ausländischen juristischen Personen im Bereich der Fälle, die in nachgeordneten Bezirksstaatsanwaltschaften durchgeführt werden,,pl,die Ausübung der Instanzaufsicht im Rahmen der vom vorgesetzten Staatsanwalt anerkannten Beschwerdeverfahren,,pl,Vorbereitung von Anträgen an den Bezirksstaatsanwalt, um einen Antrag auf Aufhebung der endgültigen Entscheidung über die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen die Person beim Generalstaatsanwalt zu stellen,,pl,
 18. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
 19. przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 kpk,
 20. rozstrzygania sporów kompetencyjnych.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

 1. Dział Przestępczości Finansowo – Skarbowej, kierowany przez Kierownika Działu.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§4

Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. spraw organizacyjnych i kadrowych,
 2. Schulung von Staatsanwälten und anderen Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft und der nachgeordneten Organisationseinheiten,,pl,Qualifikationsprüfungen von Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft und der nachgeordneten Bezirksstaatsanwaltschaft,,pl,Beschwerden und Anträge,,pl,Kontakt mit den Medien,,pl,Weitergabe öffentlicher Informationen,,pl,Berichterstattung und Statistiken,,pl,Aufsicht über Büro- und Sekretariatsarbeiten,,pl,
 3. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 4. skarg i wniosków,
 5. kontaktów z mediami,
 6. udostępniania informacji publicznej,
 7. sprawozdawczości i statystyki,
 8. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
 9. Abgabe von Stellungnahmen zu Kandidaten für das Amt des Beisitzer der Staatsanwaltschaft und Bewertung der Arbeit der Beisitzer, bevor sie sich bei dem Generalstaatsanwalt im Antrag auf Verlängerung der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft bewerben,,pl,Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Managementkontrolle in der Bezirksstaatsanwaltschaft und den nachgeordneten Einheiten,,pl,Kontrolle der Umsetzung gesetzlicher Aufgaben durch nachgeordnete Bezirksstaatsanwälte durch die Durchführung von Besuchen,,pl,Darstellung und Prüfung von Akten und anderen Kontroll- und Analysetätigkeiten,,pl,
 10. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jej jednostkach,
 11. kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez prowadzenie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym,
 12. dokonywania oceny pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych,
 13. dokonywania oceny kwalifikacyjnej kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej,
 14. prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądem w sprawach przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy,
 15. udziału prokuratora w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, w tym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych,
 16. nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem,
 17. udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,
 18. udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i postępowaniu o ułaskawienie,
 19. prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie w sytuacjach wskazanych w § 359 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 20. sporządzania powództw i wniosków w postępowaniu cywilnym oraz środków prawnych w postępowaniu administracyjnym na podstawie analizy spraw akt karnych Prokuratury Okręgowej,
 21. analizy uchwał prawa miejscowego pod kątem ich zgodności z prawem,
 22. prowadzenie spraw o roszczenia zwrotne wynikające z art. 557 kpk,
 23. sporządzanie i wnoszenie do Sądu Najwyższego, gemäß § 366 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 24. udziału prokuratorów w postępowania odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych w przypadkach określonych w § 328 Absatz. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 25. kształtowania praktyki w zakresie postępowania sądowego oraz udzielania instruktażu prokuraturom rejonowym w zakresie postępowania cywilnego i administracyjnego,
 26. Analyse der Entscheidungen des Amtsgerichts und Prüfung der Rechtmäßigkeit und Höhe der von untergeordneten Organisationseinheiten eingereichten Beschwerden,,pl,Ersuchen um Begründung der Entscheidung des Berufungsgerichts,,pl,bei grober Verletzung des in Art,,pl,kpk für die Verdienste der Vorbereitung einer Kassation,,pl,
 27. kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sadu odwoławczego, w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia prawa o którym mowa w art. 523 kpk pod kątem zasadności sporządzenia kasacji,
 28. Abgabe von Stellungnahmen zu Anträgen auf Wiederaufnahme eines Gerichtsverfahrens und Teilnahme an Verfahren vor einem Landgericht in solchen Fällen sowie Abgabe von Anträgen auf Erlass von Kassations- und Kassationsanträgen durch Staatsanwaltschaften,,pl,Maßnahmen zur Verhinderung von Gesetzesverstößen ergreifen,,pl,Darstellung des Standpunkts des Bezirksstaatsanwalts in Bezug auf die Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit der Einreichung einer außerordentlichen Beschwerde,,pl,Abteilung für Gerichtsverfahren,,pl,Die direkte Beaufsichtigung der Umsetzung der Aufgaben der Abteilung wird vom Regionalstaatsanwalt durchgeführt,,pl,
 29. podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa,
 30. przedstawiania Prokuratorowi Regionalnemu stanowiska w zakresie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

 1. Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

§5

Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Wydziału obejmujący zakresem swego działania:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. obsługę spraw administracyjno-gospodarczych,
 5. prowadzenie spraw inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. prowadzenie biblioteki,
 9. obsługę biura podawczego.

Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

§6

Unabhängige IX Abteilung für Information und Analyse obejmujący działania w zakresie:

 1. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 2. wykonywania zadań związanych w administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych,
 3. koordynowania wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,
 4. prowadzenia stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych Baz Danych,
 5. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP,
 6. Technische Unterstützung für Aktivitäten in Strafverfahren unter Verwendung von IT-Techniken,,pl,Erarbeitung des Budgetentwurfs zur Implementierung lokaler IT-Lösungen in Absprache mit der Abteilung Budget und Verwaltung,,pl,Zusammenarbeit mit der Abteilung VII Budget-Administrative bei der Vorbereitung von Anträgen auf Einleitung einer öffentlichen Beschaffung für den Kauf von IT-Ausrüstung oder -Dienstleistungen,,pl,Videokonferenzdienst,,pl,
 7. opracowania w uzgodnieniu w Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
 8. współpracy z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
 9. obsługa wideokonferencji,
 10. Gewährleistung der Einhaltung der Sicherheitsregeln von IT-Systemen und des Schutzes personenbezogener Daten in der Bezirksstaatsanwaltschaft und den nachgeordneten Bezirksstaatsanwaltschaften,,pl,kriminelle Analyse durchführen,,pl,die Website eines Bezirksstaatsanwalts betreiben,,pl,Dienst des Öffentlichen Informationsblatts,,pl,§7,,en,geleitet vom Bevollmächtigten zum Schutz von Verschlusssachen,,pl,den Geltungsbereich abdeckt,,pl,Schutz der hergestellten,,pl,verarbeitet,,pl,übertragene oder gespeicherte Verschlusssachen,,pl,
 11. wykonywania analizy kryminalnej, prowadzenia strony internetowej prokuratury okręgowej,
 12. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

Direkte Aufsicht der unabhängigen Abteilung übt der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt.

§7

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący zakresem swego działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych,
 2. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 4. przeprowadzenie postępowań sprawdzających,
 5. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka,
 6. opracowanie i aktualizacje wymagającą akceptacji kierownika jednostki planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje:

 1. Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§8

 1. W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku funkcjonuje Sekretariat prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.
 2. Die Mitarbeiter der Sekretärin führen auch Aktivitäten aus, die mit dem Betrieb des Beweisspeichers und den Archiven des Unternehmens zusammenhängen,,pl,Die Mitarbeiter der Sekretärin erledigen die in Abs. 2 genannten Aufgaben,,pl,Bericht an den Sekretariat-Manager,,pl,Die direkte Überwachung der Arbeit des Sekretariats erfolgt durch den Leiter der 4. Abteilung für Organisation und Justiz,,pl,§9,,en,Die Staatsanwaltschaft in Słupsk wird gegründet,,pl,unabhängige Arbeitsplätze,,pl,Interner Prüfer,,pl,Aufgaben im Bereich der internen Revision gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom,,pl.
 3. Pracownicy sekretariatu wykonują zadania określone w ust. 1 in 2 podlegają Kierownikowi Sekretariatu.
 4. Bezpośredni nadzór nad pracą Sekretariatu sprawuje Naczelnik IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego.

§9

W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

 1. Audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 August 2009. Public Finance,
 2. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do wykonywania zadań określonych w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 von 27 kwietnia 2016r. über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr sowie die Aufhebung der Richtlinie 95/46,,pl,OJ,,pl,UE L,,ja,str.1,,en,weiter,,pl,allgemeine Datenschutzvorschriften,,pl,RODO,,lt,Der Verwalter Ihrer persönlichen Daten ist die Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Das hat seinen Sitz in der Ul,,pl,Datenschutzbeauftragter der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk ist Frau Marlena Lipińska,,pl,Adresse E-Mail iod@slupsk.po.gov.pl,,da,Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten,,pl,usw.,,sl,es ist freiwillig,,pl (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 3. Starszego inspektora do Spraw Obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. über die allgemeine Verpflichtung zur Verteidigung der Republik Polen und andere auf ihrer Grundlage erlassene Akte und Durchführungsakte,pl,

– podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 1. Samodzielne stanowiska określone w ust. 1, 2 in 3 obsługuje Wydział IV Organizacyjno – Sądowy.

§10

Traci moc Zarządzenie Nr 79/18 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 25 lipca 2018r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz zadań komórek organizacyjnych.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

District Attorney

Catherine weise