Struktura organizacyjna

PO IV WOS 021.29.2019

PO IV WOS 011.1.2019

Z a r z ą d z e n i e Nr 29/19

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

of 1 kwietnia 2019r.

w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz
zadań komórek organizacyjnych

 

On the basis of Article. 25 § 1 and Articles. 37 § 1 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 z późn. Died.), § 29 paragraph. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( OJ. 2017.1206) and § 179 in 180 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 brand 2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017.174)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§1

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku stanowią:

 1. District Attorney in Slupsk
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Słupsku

§2

W skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku wchodzą:

 1. Wydział I Śledczy,
 2. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy,
 3. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny,
 4. Independent IX Department of Information and Analysis,
 5. Independent Department for Protection of Classified Information,,pl,Senior Inspector for Defense Matters,,pl,The internal auditor,,pl,Inspector of Personal Data Protection,,pl,headed by the Chief,,pl,which job it belongs to,,pl,conducting own investigations and supervising preparatory proceedings in cases concerning the most serious crimes of a criminal nature,,pl,conducting and supervising preparatory proceedings in cases of serious offenses against economic turnover and serious financial, economic and tax offenses,,pl,
 6. Starszy Inspektor do Spraw Obronnych,
 7. Audytor wewnętrzny,
 8. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

§3

Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:

 1. prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i poważne przestępstwa finansowo – gospodarcze i skarbowe, other than mentioned in §,,pl,Rules of internal office of the universal organizational units of the prosecutor's office,,pl,conducting and supervising cases of crimes using the Internet as well as advanced technologies and information systems,,pl,conducting and supervising,,pl,on the basis of the National Prosecutor's order,,pl,preparatory proceedings in a given category of cases,,pl,participation of prosecutors in court proceedings in matters mentioned in point,,pl 28 point 1 in 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 3. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, other than mentioned in §,,pl,Rules of internal office of the universal organizational units of the prosecutor's office,,pl,conducting and supervising cases of crimes using the Internet as well as advanced technologies and information systems,,pl,conducting and supervising,,pl,on the basis of the National Prosecutor's order,,pl,preparatory proceedings in a given category of cases,,pl,participation of prosecutors in court proceedings in matters mentioned in point,,pl 28 point 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 4. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postepowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
 5. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 – 3, settled in first and second instance as well as in court proceedings in preparatory proceedings,,pl,coordinating preparatory proceedings conducted by subordinate units in criminal and financial-tax offenses,,pl,legal transactions with foreign entities in the area of ​​cases conducted in the unit,,pl,
 6. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowych,
 7. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce,
 8. exercising supervisory duties commissioned by the district attorney over investigations and investigations conducted in district prosecutor's offices and extending periods of investigation,,pl,preparing applications for resuming proceedings in cases conducted at the Faculty,,pl,making decisions regarding the resumption of preparatory proceedings extinguished validly in district prosecutor's offices against the suspect,,pl,
 9. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale, podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko podejrzanemu,
 10. making decisions regarding the resumption of proceedings dismissed in district prosecutor's offices,,pl,supervision over the compliance with the law of initiating and carrying out operational and intelligence activities by law enforcement agencies in the scope provided for in the Act on the Police and other laws,,pl,coordination of criminal law enforcement activities,,pl,kept by other authorities,,pl,conducting and supervising preparatory proceedings regarding medical errors,,pl,which results in serious bodily injury,,pl,
 11. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno–rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
 12. koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy,
 13. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
 14. prowadzenie i nadzorowanie postępowań o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii informatycznych o których mowa w § 29.2 paragraph. 2 Rules of Procedure, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora koordynatora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
 15. monitorowanie spraw, in which the party filed a complaint about the violation of the party's right to hear the case in the preparatory proceedings conducted or supervised by the prosecutor without unreasonable delay,,pl,preparation of analyzes in this respect and participation of prosecutors before a regional court in cases regarding complaints about protracted pre-trial proceedings,,pl,shaping the practice in the field of combating crime on the basis of analyzes of information provided by district prosecutors as well as other findings and audits,,pl, przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego,
 16. kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń i badań aktowych,
 17. legal transactions with foreign entities in the area of ​​cases conducted in subordinate district prosecutor's offices,,pl,exercising instance supervision in the scope of appeal measures recognized by the superior prosecutor,,pl,preparing applications to the Regional Prosecutor to apply to the Attorney General with a request to revoke the final decision on discontinuation of the investigation against the person,,pl,
 18. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
 19. przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 kpk,
 20. rozstrzygania sporów kompetencyjnych.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

 1. Dział Przestępczości Finansowo – Skarbowej, kierowany przez Kierownika Działu.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§4

Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. spraw organizacyjnych i kadrowych,
 2. training of prosecutors and other employees of the district prosecutor's office and subordinate organizational units,,pl,making qualifying assessments of employees of the district prosecutor's office and subordinate district prosecutor's offices,,pl,complaints and applications,,pl,contacts with the media,,pl,sharing public information,,pl,reporting and statistics,,pl,supervision over office and secretarial work,,pl,
 3. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 4. skarg i wniosków,
 5. kontaktów z mediami,
 6. udostępniania informacji publicznej,
 7. sprawozdawczości i statystyki,
 8. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
 9. giving opinions on candidates for the post of the assessor of the district prosecutor's office and assessing the work of assessors before applying to the Attorney General in the application for prolonging the period of entrusting prosecutor's activities,,pl,coordinating tasks in the area of ​​management control in the district prosecutor's office and subordinate units,,pl,control of the implementation of statutory tasks by subordinate district prosecutors through conducting visits,,pl,lustration and examination of files and other control and analytical activities,,pl,
 10. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jej jednostkach,
 11. kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez prowadzenie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym,
 12. assessing the work of prosecutors performing activities in subordinate district prosecutor's offices,,pl,making the qualification assessment of candidates for the position of prosecutor of the district prosecutor's office,,pl,conducting or supervising preparatory proceedings in criminal matters and performing the function of public prosecutor before a court in cases assigned by decision of the Regional Prosecutor or Deputy Prosecutor,,pl,the prosecutor's participation in the proceedings before the district court and the court of appeal in civil matters,,pl,
 13. dokonywania oceny kwalifikacyjnej kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej,
 14. prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądem w sprawach przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy,
 15. udziału prokuratora w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, w tym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych,
 16. nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem,
 17. udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, before administrative courts and in other proceedings,,pl,participation of prosecutors before a court in enforcement proceedings and proceedings for pardon,,pl,handling cases for incapacitation in situations indicated in §,,pl,preparation of lawsuits and petitions in civil proceedings as well as legal means in administrative proceedings on the basis of an analysis of criminal files of the District Prosecutor's Office,,pl,analysis of local law resolutions in terms of their compliance with the law,,pl,handling cases for recourse claims resulting from art,,pl,
 18. udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i postępowaniu o ułaskawienie,
 19. prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie w sytuacjach wskazanych w § 359 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 20. sporządzania powództw i wniosków w postępowaniu cywilnym oraz środków prawnych w postępowaniu administracyjnym na podstawie analizy spraw akt karnych Prokuratury Okręgowej,
 21. analizy uchwał prawa miejscowego pod kątem ich zgodności z prawem,
 22. prowadzenie spraw o roszczenia zwrotne wynikające z art. 557 kpk,
 23. preparing and bringing to the Supreme Court,,pl,Rules of internal office of common organizational units of the prosecutor's office of cassation appeals and complaints about declaring the unlawfulness of a final judgment,,pl,participation of prosecutors in appeal proceedings before a regional court in criminal cases in cases specified in §,,pl,shaping the practice in the field of court proceedings and providing instructions to district prosecutors in the field of civil and administrative proceedings,,pl, in accordance with § 366 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 24. udziału prokuratorów w postępowania odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych w przypadkach określonych w § 328 paragraph. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 25. kształtowania praktyki w zakresie postępowania sądowego oraz udzielania instruktażu prokuraturom rejonowym w zakresie postępowania cywilnego i administracyjnego,
 26. making analyzes of the district court's rulings and examining the legitimacy and level of appeals submitted by subordinate organizational units,,pl,referring requests for justification of the appeal court decision,,pl,in cases of gross violation of the right referred to in art,,pl,kpk for the merits of preparing a cassation,,pl,
 27. kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sadu odwoławczego, w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia prawa o którym mowa w art. 523 kpk pod kątem zasadności sporządzenia kasacji,
 28. giving opinions on applications for the resumption of court proceedings and participation in proceedings before a regional court in such cases and giving opinions on applications for cassation and cassation filed by district prosecutor's offices,,pl,taking action to prevent violation of law,,pl,presenting the position of the Regional Prosecutor with regard to the admissibility and expediency of lodging an extraordinary complaint,,pl,Department of Court Proceedings,,pl,Direct supervision over the implementation of the Division's tasks is exercised by the Regional Prosecutor,,pl,
 29. podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa,
 30. przedstawiania Prokuratorowi Regionalnemu stanowiska w zakresie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

 1. Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

§5

Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, headed by the Director of the Department, covering the scope of his activity,,pl,ensuring the correct performance of tasks and functions by the third-level budget manager,,pl,accounting,,pl,ensuring correct performance of tasks related to the award of public contracts,,pl,support for administrative and business matters,,pl,conducting investment and renovation matters,,pl,conducting social and living matters,,pl,ensuring fire protection and health and safety at work,,pl,running a library,,pl:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. obsługę spraw administracyjno-gospodarczych,
 5. prowadzenie spraw inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. prowadzenie biblioteki,
 9. obsługę biura podawczego.

Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

§6

Independent IX Department of Information and Analysis obejmujący działania w zakresie:

 1. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 2. wykonywania zadań związanych w administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych,
 3. coordinating the introduction to the practice in regional prosecutor's offices nationwide and local IT systems,,pl,maintaining an access position to the National Criminal Information Center,,pl,The Schengen Information System,,pl,Information Point of the National Criminal Register,,pl,Central Database of the Information System of the Prosecutor's Office and other external Data Bases,,pl,administering the electronic inbox of the regional prosecutor's office on the ePUAP platform,,pl,
 4. prowadzenia stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych Baz Danych,
 5. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP,
 6. providing technical support for activities performed in criminal proceedings with the use of IT techniques,,pl,elaborate on the budget draft regarding the implementation of local IT solutions in consultation with the Budget and Administration Department,,pl,cooperation with the Department VII Budget-Administrative in the scope of preparation of applications for the initiation of a public procurement for the purchase of IT equipment or services,,pl,videoconferencing service,,pl,
 7. opracowania w uzgodnieniu w Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
 8. współpracy z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
 9. obsługa wideokonferencji,
 10. ensuring compliance with security rules of IT systems and personal data protection in the district prosecutor's office and subordinate district prosecutor's offices,,pl,performing criminal analysis,,pl,to run a district prosecutor's website,,pl,service of the Public Information Bulletin,,pl,§7,,en,headed by the Plenipotentiary for the Protection of Classified Information,,pl,covering the scope of its operation,,pl,protection of manufactured,,pl,processed,,pl,classified information transmitted or stored,,pl,
 11. wykonywania analizy kryminalnej, prowadzenia strony internetowej prokuratury okręgowej,
 12. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

Direct supervision of the Independent Department exercises Deputy District Attorney.

§7

Independent Department for Protection of Classified Information,,pl,Senior Inspector for Defense Matters,,pl,The internal auditor,,pl,Inspector of Personal Data Protection,,pl,headed by the Chief,,pl,which job it belongs to,,pl,conducting own investigations and supervising preparatory proceedings in cases concerning the most serious crimes of a criminal nature,,pl,conducting and supervising preparatory proceedings in cases of serious offenses against economic turnover and serious financial, economic and tax offenses,,pl, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący zakresem swego działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych,
 2. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 4. przeprowadzenie postępowań sprawdzających,
 5. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka,
 6. opracowanie i aktualizacje wymagającą akceptacji kierownika jednostki planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje:

 1. Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony, whose organization and rules of operation are set out in separate regulations,,pl,Direct supervision over the Independent Department for Protection of Classified Information is exercised by the Regional Prosecutor,,pl,§8,,en,In the District Prosecutor's Office in Słupsk operates,,pl,Secretariat,,id,who run office on the basis of registration rules and the manner of conducting cases regarding the statutory tasks of prosecutors and prosecutors,,pl,as well as in the field of prosecutor's administration,,pl,in which it does not concern the administration of the prosecutor's office,,pl.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§8

 1. W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku funkcjonuje Sekretariat prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.
 2. Pracownicy sekretariatu realizują także czynności w zakresie działania składnicy dowodów rzeczowych i archiwum zakładowego.
 3. Pracownicy sekretariatu wykonują zadania określone w ust. 1 in 2 podlegają Kierownikowi Sekretariatu.
 4. Bezpośredni nadzór nad pracą Sekretariatu sprawuje Naczelnik IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego.

§9

W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

 1. Audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 August 2009. Public Finance,
 2. Inspector for Personal Data Protection,,pl,to perform the tasks specified in art,,pl,Regulation of the European Parliament and of the Council / EU /,,pl,from,,pl,on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC,,pl,Senior Inspector for Defense Matters,,pl,to ensure the correct implementation of tasks in the field of national defense in accordance with the provisions of the Act of,,pl,November 1967,,pl, do wykonywania zadań określonych w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 of 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 3. Starszego inspektora do Spraw Obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

– podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 1. Samodzielne stanowiska określone w ust. 1, 2 in 3 obsługuje Wydział IV Organizacyjno – Sądowy.

§10

Traci moc Zarządzenie Nr 79/18 District Attorney of Slupsk 25 lipca 2018r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz zadań komórek organizacyjnych.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

District Attorney

Catherine wise