Struktura organizacyjna

PO IV WOS 021.29.2019

PO IV WOS 011.1.2019

Z a r z ą d z e n i e Nr 29/19

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

из 1 kwietnia 2019r.

w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz
zadań komórek organizacyjnych

 

На основании статьи. 25 § 1 и статьи. 37 § 1 Закон от 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 z późn. Умер.), § 29 пункт. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( OJ. 2017.1206) и § 179 в 180 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 бренд 2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017.174)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§1

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku stanowią:

 1. Окружной прокурор в Слупске
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Słupsku

§ 2

W skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku wchodzą:

 1. Wydział I Śledczy,
 2. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy,
 3. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny,
 4. Независимый IX Департамент информации и анализа,
 5. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 6. Starszy Inspektor do Spraw Obronnych,
 7. Audytor wewnętrzny,
 8. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

§3

Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:

 1. prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i poważne przestępstwa finansowo – gospodarcze i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 точка 1 в 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 3. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, inne niż wymienione w § 28 точка 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 4. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postepowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
 5. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 -- 3, урегулированы в первой и второй инстанциях, а также в судебном процессе при предварительном производстве,,pl,координация подготовительных процедур, проводимых подчиненными подразделениями по уголовным и финансово-налоговым правонарушениям,,pl,юридические сделки с иностранными лицами в сфере дел, проводимых в подразделении,,pl,
 6. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowych,
 7. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce,
 8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz przedłużanie okresów śledztwa,
 9. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale, podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko podejrzanemu,
 10. принятие решения о возобновлении производства по делу, прекращенного в районной прокуратуре,,pl,надзор за соблюдением законодательства о начале и проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами в объеме, предусмотренном Законом о полиции и другими законами,,pl,координация деятельности правоохранительных органов,,pl,хранится в других органах власти,,pl,ведение и надзор за подготовительными процедурами в отношении врачебных ошибок,,pl,что приводит к серьезным телесным повреждениям,,pl,
 11. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno–rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
 12. koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy,
 13. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
 14. prowadzenie i nadzorowanie postępowań o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii informatycznych o których mowa w § 29.2 пункт. 2 Правила процедуры, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora koordynatora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
 15. monitorowanie spraw, в котором сторона подала жалобу о нарушении права стороны на слушание дела в ходе подготовительного разбирательства, проводимого или контролируемого прокурором без необоснованной задержки,,pl,подготовка анализов на этот счет и участие прокуроров в областном суде по делам, касающимся жалоб на длительное досудебное производство,,pl,формирование практики в области борьбы с преступностью на основе анализа информации, предоставленной районными прокурорами, а также других выводов и проверок,,pl, przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego,
 16. kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń i badań aktowych,
 17. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych,
 18. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
 19. przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 КПК,
 20. rozstrzygania sporów kompetencyjnych.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

 1. Dział Przestępczości Finansowo – Skarbowej, kierowany przez Kierownika Działu.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§4

Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. spraw organizacyjnych i kadrowych,
 2. szkolenia prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych,
 3. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 4. skarg i wniosków,
 5. kontaktów z mediami,
 6. udostępniania informacji publicznej,
 7. sprawozdawczości i statystyki,
 8. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
 9. высказывать мнения о кандидатах на должность асессора районной прокуратуры и оценивать работу асессоров до обращения к генеральному прокурору в заявлении о продлении срока поручения прокурорской деятельности,,pl,координация задач в области управленческого контроля в районной прокуратуре и подведомственных подразделениях,,pl,контроль за выполнением уставных задач подчиненными районными прокурорами путем проведения визитов,,pl,люстрация и экспертиза файлов и другая контрольно-аналитическая деятельность,,pl,
 10. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jej jednostkach,
 11. kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez prowadzenie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym,
 12. dokonywania oceny pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych,
 13. dokonywania oceny kwalifikacyjnej kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej,
 14. prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądem w sprawach przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy,
 15. udziału prokuratora w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, из трудовых отношений,,pl,социальное страхование,,pl,и в случаях, связанных с правонарушениями и другими процедурами, предусмотренными законами,,pl,в том числе в случаях возмещения убытков и компенсации в соответствии с Законом,,pl,Февраль 1991,,pl,о признании недействительными решений, вынесенных жертвам репрессий,,pl,надзор за участием прокуроров районных прокуроров в судебных процессах,,pl,участие прокуроров в административном производстве,,pl, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, w tym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych,
 16. nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem,
 17. udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, в административных судах и в других процессах,,pl,участие прокуроров в суде в исполнительном производстве и производстве по помилованию,,pl,рассмотрение дел о недееспособности в ситуациях, указанных в §,,pl,подготовка исков и ходатайств в гражданском судопроизводстве, а также правовых средств в административном судопроизводстве на основе анализа материалов уголовного дела районной прокуратуры,,pl,анализ местных законодательных актов на предмет их соответствия закону,,pl,рассмотрение дел по искам о регрессе, вытекающим из,,pl,
 18. udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i postępowaniu o ułaskawienie,
 19. prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie w sytuacjach wskazanych w § 359 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 20. sporządzania powództw i wniosków w postępowaniu cywilnym oraz środków prawnych w postępowaniu administracyjnym na podstawie analizy spraw akt karnych Prokuratury Okręgowej,
 21. analizy uchwał prawa miejscowego pod kątem ich zgodności z prawem,
 22. prowadzenie spraw o roszczenia zwrotne wynikające z art. 557 КПК,
 23. sporządzanie i wnoszenie do Sądu Najwyższego, В соответствии с § 366 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 24. udziału prokuratorów w postępowania odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych w przypadkach określonych w § 328 пункт. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 25. kształtowania praktyki w zakresie postępowania sądowego oraz udzielania instruktażu prokuraturom rejonowym w zakresie postępowania cywilnego i administracyjnego,
 26. анализ решений районного суда и проверка законности и уровня апелляций, поданных подчиненными организационными единицами,,pl,Ссылаясь на запросы об обосновании решения суда апелляционной инстанции,,pl,в случаях грубого нарушения права, указанного в ст.,,pl,КПК за заслуги в подготовке кассационной жалобы,,pl,
 27. kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sadu odwoławczego, w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia prawa o którym mowa w art. 523 kpk pod kątem zasadności sporządzenia kasacji,
 28. дает заключения по заявлениям о возобновлении судебного разбирательства и участии в рассмотрении дел в областном суде по таким делам и дает заключения по кассационным и кассационным жалобам, поданным районными прокуратурами,,pl,принятие мер для предотвращения нарушения закона,,pl,представление позиции Областного прокурора относительно приемлемости и целесообразности подачи чрезвычайной жалобы,,pl,Департамент судопроизводства,,pl,Непосредственный надзор за выполнением задач Отдела осуществляет областная прокуратура.,,pl,
 29. podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa,
 30. przedstawiania Prokuratorowi Regionalnemu stanowiska w zakresie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

 1. Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

§5

Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, возглавляемый директором департамента, охватывающий сферу его деятельности,,pl,обеспечение правильного выполнения задач и функций бюджетным менеджером третьего уровня,,pl,управленческий учет,,pl,обеспечение правильного выполнения заданий, связанных с заключением государственных контрактов,,pl,поддержка по административным и деловым вопросам,,pl,ведение инвестиционных и ремонтных работ,,pl,ведение социальных и жизненных вопросов,,pl,обеспечение противопожарной защиты и здоровья и безопасности на работе,,pl,работает библиотека,,pl:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. obsługę spraw administracyjno-gospodarczych,
 5. prowadzenie spraw inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. prowadzenie biblioteki,
 9. obsługę biura podawczego.

Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

§6

Независимый IX Департамент информации и анализа obejmujący działania w zakresie:

 1. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 2. wykonywania zadań związanych w administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych,
 3. координация внедрения в практику в региональных прокуратурах общегосударственных и локальных ИТ-систем,,pl,сохранение позиции доступа к Национальному уголовно-информационному центру,,pl,Шенгенская информационная система,,pl,Информационный пункт Национального уголовного реестра,,pl,Центральная база данных информационной системы прокуратуры и других внешних баз данных,,pl,Администрирование электронного почтового ящика областной прокуратуры на платформе ePUAP,,pl,
 4. prowadzenia stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych Baz Danych,
 5. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP,
 6. оказание технической поддержки деятельности, осуществляемой в уголовном процессе с использованием ИТ-технологий,,pl,разработать проект бюджета по внедрению местных ИТ-решений в консультации с Департаментом бюджета и администрации,,pl,Сотрудничество с Департаментом VII Бюджетно-административный в сфере подготовки заявок на инициирование государственных закупок для закупки ИТ оборудования или услуг,,pl,сервис видеоконференций,,pl,
 7. opracowania w uzgodnieniu w Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
 8. współpracy z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
 9. obsługa wideokonferencji,
 10. zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
 11. wykonywania analizy kryminalnej, prowadzenia strony internetowej prokuratury okręgowej,
 12. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

Непосредственное руководство Независимого отдела осуществляет заместитель окружного прокурора.

§7

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący zakresem swego działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych,
 2. контроль за соблюдением положений о защите секретной информации,,pl,обучение сотрудников защите секретной информации,,pl,проведение проверочного производства,,pl,управление рисками секретной информации, в частности оценка рисков,,pl,разработка и обновление, требующие утверждения руководителем подразделения плана защиты секретной информации в подразделении организации,,pl,в том числе в случае чрезвычайного государственного надзора за его выполнением,,pl,
 3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 4. przeprowadzenie postępowań sprawdzających,
 5. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka,
 6. opracowanie i aktualizacje wymagającą akceptacji kierownika jednostki planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 7. ведение актуального списка людей, работающих или работающих в организационном подразделении или выполняющих заказные работы,,pl,которые имеют право на секретную информацию и лицам, которым было отказано или отозвано,,pl,В составе Независимого департамента по защите секретной информации, он работает,,pl,Секретный Офис,,pl,во главе с главным сотрудником реестра,,pl,подчиняется непосредственно представителю безопасности,,pl, które posiadają uprawnienia do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje:

 1. Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony, чья организация и правила работы изложены в отдельных положениях,,pl,Непосредственный надзор за Независимым управлением по защите секретной информации осуществляет областной прокурор,,pl,§8,,en,В районной прокуратуре в Слупске действует,,pl,секретариат,,id,которые занимают должность на основании правил регистрации и порядка ведения дел относительно уставных задач прокуроров и прокуроров,,pl,а также в области прокуратуры,,pl,в котором это не касается администрации прокуратуры,,pl.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§8

 1. W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku funkcjonuje Sekretariat prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.
 2. Сотрудники секретаря также осуществляют деятельность, связанную с эксплуатацией хранилища вещественных доказательств и архивов компании.,,pl,Сотрудники секретаря выполняют задачи, указанные в п.,,pl,сообщить руководителю секретариата,,pl,Непосредственный надзор за работой Секретариата осуществляет начальник 4-го организационно-судебного отдела.,,pl,§9,,en,Учреждена районная прокуратура в Слупске,,pl,независимые рабочие места,,pl,Внутренний аудитор,,pl,выполнять задачи в области внутреннего аудита в соответствии с положениями Закона,,pl.
 3. Pracownicy sekretariatu wykonują zadania określone w ust. 1 в 2 podlegają Kierownikowi Sekretariatu.
 4. Bezpośredni nadzór nad pracą Sekretariatu sprawuje Naczelnik IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego.

§9

W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

 1. Audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 Август 2009. Государственные финансы,
 2. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do wykonywania zadań określonych w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 из 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 3. Starszego inspektora do Spraw Obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. об универсальном обязательстве защищать Республику Польша и другие акты и исполнительные акты, изданные на их основе,,pl,подчиняется непосредственно районному прокурору,,pl,Автономные позиции, указанные в пункте,,pl,поддерживает IV организационно-судебный отдел,,pl,Утрата власти № заказа,,pl,об организационной структуре районной прокуратуры в Слупске и задачах организационных подразделений,,pl,§11,,en,Приказ вступает в силу в день подписания,,pl,Организационная структура,,pl,Z a r z ą d z e n i e Nr,,en,

– podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 1. Samodzielne stanowiska określone w ust. 1, 2 в 3 obsługuje Wydział IV Organizacyjno – Sądowy.

§10

Traci moc Zarządzenie Nr 79/18 Окружной прокурор Слупск 25 lipca 2018r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz zadań komórek organizacyjnych.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Окружной прокурор

Екатерина мудры