Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PO VII WB 261.2.2020

Slupsk, of 16 December 2020 r.

PO VII WB 261.2.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

District Prosecutor's Office in Slupsk, działając na podstawie art. 86 ust.5 Ustawy z dnia 29 January 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( that means. Dz. U z 2015 r., pos. 2164 ze zm.) inform:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 250 000,00 zł
  2. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:
No Offer Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto całego zadania
( w zł )
1 Dinner 2 Sp. Ltd.. st. Sigismund Augustus 71, 76-200 Slupsk 234 772,56
2 Agencja Ochrony „LEX-Crimen” Sp. Ltd.. st. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin 239 112,00

District Attorney

Chris Mlynarczyk

Informacja z otwarcia ofert – PDF document


Slupsk, of 16 December 2020 r.

PO VII WB 261.2.2020

Notification of selection of the best deals

Dotyczy wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Employer to inform, that under Article. 92 paragraph. 1 Act of 29 stycznia 2004r. Public Procurement Law , the Employer chose the best offer offer no 1, it made :

Dinner 2 Sp. Ltd.. st. Sigismund Augustus 71, 76-200 Slupsk

Selected bid meets the requirements of the ToR is not subject to rejection and exclusion, and received the highest number of points based on the criterion given in the Terms of Reference.

Scoring COMPLEX OFFERS

No Offer Performer Number of points.
the criterion PRICE
1 Dinner 2 Sp. Ltd.. st. Sigismund Augustus 71, 76-200 Slupsk 100,00
2 Agencja Ochrony „LEX-Crimen” Sp. Ltd.. st. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin 98,18

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się jedynym kryterium : ceną ( 100 % ) , Wykonawca złożył ofertę, która spełnia wymagania SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów. Łącznie oferta otrzymała 100 point.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że zgodnie z art. 94 paragraph. 1 point 2 of the Act - Public Procurement Law, the contract will be concluded within not less than,,pl,days from the date of sending the notification about the selection of the best offer,,pl,Information on the opening of offers and notification about the selection of the best offer,,pl 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

District Attorney

Chris Mlynarczyk

Notification of selection of the best deals – PDF document