OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodu osobowego marki Renault Kangoo.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Nazwa i siedziba jednostki : Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk

 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 02 lutego 2018 r. godz. 11.00 – Sala konferencyjna nr 5 – parter budynek Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10.


Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego : 

Samochód można oglądać na parkingu Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Wszelkich informacji na temat w/w samochodu można uzyskać pod numerem telefonu
059 844 53 79 lub 059 844 53 10


Rodzaj typ i ilość sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

 Samochód osobowy marki Renault Kangoo 2 1.6 , przebieg 191 193 km, benzyna poj. 1.6 kolor niebieski, rok produkcji 2003

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

 

Cena wywoławcza : 1750 zł

 

Wysokość wadium oraz forma, termin, miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 175 zł. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu i należy wpłacić na konto nr  78 1010 1140 0029 0313 9120 0000 lub  w kasie Prokuratury Okręgowej w Słupsku
do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 14.00 , Kasa czynna pon-pt w godz. 12-14. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone , zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta
  • Telefon kontaktowy i jeśli posiada oferent adres poczty elektronicznej (e-mail )
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa od wywoławczej)
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.


Termin, miejsce, i tryb złożenia oferty oraz okres , w którym oferta jest wiążąca:

 Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk w terminie do dnia 02 lutego 2018 do godz. 10.30.  Oferty złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu, niekompletne lub przez oferenta , który nie wniósł wadium zostaną odrzucone. Każda złożona oferta będzie wiążąca w terminie 30 dni o daty złożenia.

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Prokurator Okręgowy

/Katarzyna Mądry/


OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodu osobowego marki Renault Kangoo – dokument PDF

Opinia techniczna dot. samochodu osobowego marki Renault Kangoo – dokument PDF