OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodu osobowego marki Renault Thalia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Nazwa i siedziba jednostki : Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 19 kwietnia 2019 r. godz. 11.00 – Sala konferencyjna nr 5 – parter budynek Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10.


Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego : 

 Samochody można oglądać na parkingu Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Wszelkich informacji na temat w/w samochodów można uzyskać pod numerem telefonu
059 844 53 79 lub 059 844 53 10


Rodzaj typ i ilość sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

 1. Samochód osobowy marki Renault Thalia , przebieg 223 660 km, benzyna poj. 1390 cm3  kolor niebieski, rok produkcji 2005

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

 

Cena wywoławcza :

Renault Thalia : 2450 zł

 

Wysokość wadium oraz forma, termin, miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. za Renault Thalia 245 zł. , Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu i należy wpłacić na konto nr 78 1010 1140 0029 0313 9120 0000 lub w kasie Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 , Kasa czynna pon-pt w godz. 12-14. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone , zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta
 • Telefon kontaktowy i jeśli posiada oferent adres poczty elektronicznej (e-mail )
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa od wywoławczej)
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.


Termin, miejsce, i tryb złożenia oferty oraz okres , w którym oferta jest wiążąca:

 Oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać listownie za pośrednictwem poczty na adres: Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10. 76-200 Słupsk  lub składać osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10,
76-200 Słupsk w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 do godz. 10.30.  Oferty złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu, niekompletne lub przez oferenta , który nie wniósł wadium zostaną odrzucone. Każda złożona oferta będzie wiążąca w terminie 30 dni o daty złożenia.

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.


Opinia techniczna dot. samochodu osobowego marki Renault Thalia – dokument PDF


 Klauzula informacyjna nr 7

Obsługa umów cywilno – prawnych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Słupsku informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Słupsku z siedzibą przy ul.Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Marlena Lipińska, tel.059 844-53-41, e mail iod@slupsk.po.gov.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.
 4. Dane przez Państwa podane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe nie podlegają również przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:1) dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;2) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.