Zarządzenie Nr 68/21 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 28 października 2021 r. – 3009-4.021.17.2021

3009-4.021.17.2021

3009-4.0130.5.2021

Zarządzenie Nr 68/21

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym

od pracy.

Na podstawie art. 23 § 3 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2021.66 t.j.) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.) – zarządza się, co następuje:

§1

Dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i w podległych prokuraturach rejonowych w zamian za święto, przypadające w dniu 1 stycznia 2022 roku (sobota).

§2

O treści zarządzenia powiadomić pracowników Prokuratury Okręgowej w Słupsku i podległych prokuratur rejonowych oraz Prokuraturę Regionalną w Gdańsku.

§3

Informację o zarządzeniu umieścić na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk


Zarządzenie Nr 68/21 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 28 października 2021 r. – 3009-4.021.17.2021  – dokument PDF