Zawiadomienie o zawieszeniu Postępowania 3009-4.Ds.2.2021

Слупск, из 30 Декабрь 2021 R.

3009-4.Ds.2.2021

Sekretariat Prokuratury zawiadamia, iż w sprawie Prokuratury Okręgowej w Słupsku o sygnaturze 3009-4.Ds.2.2021 prowadzonej p-ko Małgorzacie C. i innym podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk z dniem 29 Декабрь 2021 R. została podjęta decyzja o zawieszeniu postępowania z uwagi na ciężką chorobę jednego z podejrzanych, co uniemożliwia dalsze prowadzenie dochodzenia.

Niniejsza sprawa dotyczy szeregu wyłudzeń, za pośrednictwem serwisu Allegro środków finansowych tytułem zapłaty za fikcyjną sprzedaż rękawiczek jednorazowych.

Dochodzenie zostanie podjęte do dalszego prowadzenia z chwilą ustania wyżej wymienionej przeszkody, która obecnie uniemożliwia prowadzenie postępowania.

Pouczenie:

Na postanowienie stronom postępowania służy zażalenie do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. W przypadku powiadomienia pokrzywdzonych o treści postanowienia poprzez jego ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury postanowienie takie należy doręczyć pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.

Zawiadomienie 3009-4 Ds 2.2021 – PDF документ