OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS PO IV WOS 1111.9.2021

PO IV WOS 1111.9.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – analityk kryminalny w wymiarze 3/4 etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

–  praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku analityka kryminalnego:

–  przeprowadzanie analiz kryminalnych oraz zapewnienie obsługi technicznej przy wykonywaniu oględzin nośników informatycznych na potrzeby prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego przy użyciu specjalistycznego oprogramowania – na podstawie akt postępowań przygotowawczych i ustalonych okoliczności sprawy oraz opracowywanie na ich podstawie wniosków końcowych,

–   prowadzenie szkoleń prokuratorów i asesorów z zakresu analiz kryminalnych,

–   przygotowywanie i prowadzenie baz danych w Systemach Informatycznych,

– prowadzenie rejestru samodzielnego IX DIA oraz dokumentacji z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego tzw. rzeczowego wykazu akt,

–  prowadzenie szkoleń z pracownikami prokuratury w zakresie podstaw pracy w sieci komputerowej, funkcjonowania systemów informatycznych oraz nowo zainstalowanego oprogramowania,

–  zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych,

–  porządkowanie materiału aktowego,

–  archiwizowanie akt,

–  przygotowywanie ekspedycji,

–  obsługa kserokopiarki i faksu,

–  inne czynności sekretarskie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

– wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia,

– znajomość obsługi komputera,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej,

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

Wymagania konieczne:

Reguluje art.2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

  1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
  2. Kwestionariusz osobowy ( do pobrania )
  3. Życiorys,
  4. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
  6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych ( do pobrania )
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ( do pobrania )
  8. Klauzula informacyjna nr 3 – nabór na stanowiska ( do pobrania)

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub przesłanie pocztą w terminie do 15 września 2021 r. z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.9.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

I etap konkursu – selekcja wstępna,

II etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacje o miejscu i terminie przeprowadzenie II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo analityka kryminalnego) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (059) 84-45-368.

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk