Call for deposit receipt,,pl,Pursuant to Article 6 para,,pl,in connection with Article 6 (5) of the Act of,,pl,year on liquidation of unsuccessful deposits,,pl,due to the inability to deliver a call to collect the deposit due to the failure to determine the authorized person,,pl,I call all authorized persons,,pl,owners or persons having a different legal title,,pl,after showing it with an appropriate document,,pl,for immediate pickup,,pl,at the latest,,pl,years counted from,,pl,year of the following deposit,,pl,soundproofing mats,,pl – PR Ds. 119.2016

Miastko, of 10 December 2019 years

PR Ds. 119.2016

Call for deposit receipt,,pl,Pursuant to Article 6 para,,pl,in connection with Article 6 (5) of the Act of,,pl,year on liquidation of unsuccessful deposits,,pl,due to the inability to deliver a call to collect the deposit due to the failure to determine the authorized person,,pl,I call all authorized persons,,pl,owners or persons having a different legal title,,pl,after showing it with an appropriate document,,pl,for immediate pickup,,pl,at the latest,,pl,years counted from,,pl,year of the following deposit,,pl,soundproofing mats,,pl

 

Na podstawie art.6 ust. 1 w związku z art.6 ust.5 ustawy z dnia 18 October 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. of 2006 years, no 208 pos. 1537), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu wobec nieustalenia osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny, po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru, w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 10 December 2019 roku niżej wymienionego depozytu:

– mat wygłuszających (floor coverings and soundproofing of the front of the VW Touran,,pl,stored in the guarded car park of the Municipal Police Headquarters in Słupsk,,pl,secured in the case of PR Ds,,pl,previous reference Ds306 / 11,,pl,and Article 4 of the Act of,,pl,in the event of failure to make a deposit on time,,pl,years from,,pl,under the law, it will be liquidated in the form of a transfer of rights to the deposit to the Treasury,,pl,on liquidation of unsuccessful deposits, costs of storage and sale of the deposit and maintaining it in good condition,,pl) quantity 690 pieces,

przechowywanego na parkingu strzeżonym Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, zabezpieczonego w sprawie PR Ds. 119.2016 (poprzednia sygnatura Ds306/11) Prokuratury Rejonowej w Miastku.

Zgodnie z art. 2 i art.4 ustawy z dnia 18 October 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów, w przypadku niepodjęcia depozytu w terminie 3 lat od 10 December 2019 years, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

On the basis of Article. 8 Act of 18 October 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, as well as the costs of notifications and searches shall be borne by the authorized party,,pl,The deposit may be issued after the authorized person has paid the above costs,,pl,To collect the above mentioned deposit,,pl,you should submit an ID and documents confirming the right to deposit with the District Prosecutor's Office in Miastko ul.,,pl,Grunwaldzka 1b Miastko,,pl. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów.

W celu odbioru wymienionego powyżej depozytu, należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu w Prokuraturze Rejonowej w Miastku ul. Grunwaldzka 1b Miastko.

District Attorney

Michał Krzemianowski


Wezwanie do odbioru depozytu PR_Ds_119_2016 PDF document