Zarządzenie 102/17 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 14 grudnia 2017r.

PO IV WOS 021.102.2017

PO IV WOS 0130.25.2017

 

Zarządzenie 102/17

Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 14 grudnia 2017

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 06 stycznia 2018r.

 

Na podstawie art. 23 § 3 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017 poz.1767 z późn. zm.), w związku z treścią art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U z 2016r. poz 1666 z późn. zm) zarządza się co następuje:

 § 1

Ustala się dzień 5 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy za dzień 6 stycznia 2018r. dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowe w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

 § 3

Informację o w/w zarządzeniu umieścić na stronie Internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Prokurator Okręgowy

/ Katarzyna Mądry/


Zarządzenie 102/17 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 06 stycznia 2018r. – dokument PDF