Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Słupsku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 listopada 2017r.

PO IV WOS 021.88.2017

PO IV WOS 0130.23.2017

Zarządzenie 88/17

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

z dnia 25 października 2017

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 listopada 2017r.

Na podstawie art. 23 § 3 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o  prokuraturze (Dz.U.2017 poz.1767 z późn. zm.), w związku z treścią art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U z 2016r. poz 1666 z późn. zm) zarządza się co następuje:

§1

Ustala się dni 10 i 13 listopada 2017r. dniami wolnymi od pracy ( do wyboru 1 dzień) dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowe w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych, przy czym zobowiązuję kierowników jednostek prokuratur rejonowych oraz Naczelników i kierowników Wydziałów w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku do zapewnienia zastępstwa w realizowaniu bieżących obowiązków.

§2

Informację o w/w zarządzeniu umieścić na stronie Internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prokurator Okręgowy

/ Katarzyna Mądry /


Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Słupsku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 listopada 2017r. – dokument PDF