Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Słupsku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 November 2017r.

PO IV WOS 021.88.2017

PO IV WOS 0130.23.2017

Zarządzenie 88/17

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

von 25 Oktober 2017

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 November 2017r.

Auf der Grundlage des Artikels. 23 § 3 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017 poz.1767 z późn. Starb.), w związku z treścią art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U z 2016r. pos 1666 mit anschließender. zm) zarządza się co następuje:

§1

Ustala się dni 10 in 13 November 2017r. dniami wolnymi od pracy ( do wyboru 1 dzień) für alle Mitarbeiter Aufgaben in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und Bezirk Staatsanwaltschaften untergeordnete Durchführung,,pl,Ich verpflichte die Manager der Bezirksstaatsanwaltschaften und Manager und Abteilungsleiter in der Staatsanwaltschaft in Slupsk Vertretung bei der Umsetzung der derzeitigen Aufgaben zu gewährleisten,,,pl,Management District Attorney in Slupsk über die Errichtung eines Tages von der Arbeit pro Tag,,pl, przy czym zobowiązuję kierowników jednostek prokuratur rejonowych oraz Naczelników i kierowników Wydziałów w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku do zapewnienia zastępstwa w realizowaniu bieżących obowiązków.

§2

Informację o w/w zarządzeniu umieścić na stronie Internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

District Attorney

/ Catherine weise /


Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Słupsku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 November 2017r. – PDF-Dokument