Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.10.2020

Słupsk, dnia 13 lutego 2020 r.

PO IV WOS 0610.10.2020

Komunikat nr 10/20
(dotyczy sprawy działalności firm deweloperskich związanych z Wiesławem Ś. oraz dalszych działań prokuratury)

 

W związku z przestępczą działalnością Wiesława Ś. w lipcu ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia, w którym prócz w/w osoby zostało jeszcze oskarżonych 7 innych osób. Osobom tym zarzucono popełnienie szeregu przestępstw o charakterze gospodarczym oraz finansowo-skarbowym. W szczególności osoby te zostały oskarżone o wystawianie faktur dokumentujących pozorną sprzedaż gruntów i lokali, dzięki czemu wyłudzono i usiłowano wyłudzić nienależny podatek VAT w łącznej kwocie ponad 13 milionów złotych oraz o wyłudzenie i usiłowanie wyłudzenia kredytów, towarów, i usług, a także na przywłaszczeniu środków powierzonych w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych.

Oskarżeni to osoby związane z lokalnymi spółkami deweloperskimi oraz ze spółkami od nich zależnymi, a w których to wykonywali funkcje prezesów, albo członków zarządu. Wiodącą rolę w popełnieniu ujawnionych w sprawie przestępstw odgrywał Wiesław Ś.

Wśród osób pokrzywdzonych działalnością Wiesława Ś. oraz innych oskarżonych występują także Państwo Szklarz.

W niniejszej sprawie Prokuratura Okręgowa w Słupsku m.in. będzie domagała się przed sądem naprawienia wyrządzonej przez oskarżonych szkody na rzecz wszystkich pokrzywdzonych.

Zgodnie z przysługującymi uprawnieniami, Państwu Szklarz jako osobom pokrzywdzonym przestępstwem przysługuje prawo przystąpienia do rozprawy sądowej w tej sprawie w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Mogą oni także domagać się zasądzenia przez sąd od oskarżonych określonych kwot pieniędzy tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku wobec wniosku Państwa Szklarza, który został przez nich złożony w dniu 17 stycznia 2020r. i dotyczył on przystąpienia prokuratora do postępowania egzekucyjnego w ramach którego przez Komornika Sądowego został już zlicytowany majątek jednej ze spółek powiązanej z Wiesławem Ś., po przeanalizowania przedmiotu sprawy oraz możliwości prawnych, które na gruncie prawa cywilnego mógłby w postępowaniu egzekucyjnym podjąć prokurator, podjęła decyzję o nie przystąpieniu do tego postępowania egzekucyjnego, albowiem nie było ku temu przesłanek wynikających z faktu, że Państwo Szklarz nie byli stronami tego postępowania.

W ramach dalszych działań zmierzających do udzielenia pomocy Państwu Szklarz w zakresie dochodzenia przez nich roszczeń na gruncie prawa cywilnego prokurator obecnie analizuje przesłanki warunkujące zasadność przystąpienia prokuratora do innego postępowania, to jest z powództwa Państwa Szklarz p-ko małżonkom Ś. o zapłatę kwoty 163 000 PLN, które obecnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

W ramach tych działań prokurator m.in. zapoznał się już z aktami sprawy Sądu Okręgowego w Słupsku, w której Państwo Szklarz uzyskali korzystny dla nich wyrok nakazujący spółce powiązanej z Wiesławem Ś. zapłatę kwoty 163 000 PLN stanowiącej równowartość środków pieniężnych zapłaconych przez nich przy zawieraniu umowy deweloperskiej, a także zwrócił się do Sądu Okręgowego w Gdańsku o nadesłanie akt toczącej się przed tym sądem powyżej wskazanej sprawy z powództwa Państwa Szklarz.

Tak więc ewentualna decyzja co do przystąpienia prokuratora do postępowania z powództwa Państwa Szklarz p-ko małżonkom Ś. o zapłatę kwoty 163 000 PLN, które obecnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku może zapaść dopiero po zapoznaniu się aktami tej sprawy, a w przypadku przesłanek za tym przemawiających postępowanie tutejszej prokuratury na gruncie prawa cywilnego zostanie przekazane według właściwości miejscowej do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, to jest do prokuratury właściwej dla postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Jak ustalono, w sprawie o zapłatę Państwo Szklarz korzystny dla nich wyrok nakazujący spółce powiązanej z Wiesławem Ś. zapłatę kwoty 163 000 PLN uzyskali już w lipcu 2017r., a w toku tego postępowania korzystali z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Innymi krokami prawnymi, które Państwo Szklarz przy pomocy swojego pełnomocnika procesowego mogli wtedy podjąć p-ko firmie deweloperskiej było wystąpienie z pozwem do sądu o uzyskanie zastępczego oświadczenia woli w zakresie wyodrębnienia lokalu i przeniesienie jego własności na ich rzecz.

W tym miejscu należy zauważyć, iż możliwość przystąpienia prokuratora do postępowania cywilnego w tym do postępowania egzekucyjnego ma charakter wyjątkowy natomiast nadzór nad działalnością komornika sprawuje właściwy miejscowo Prezes Sądu Rejonowego, a na każdą decyzję komornika wydaną w toku postępowania egzekucyjnego, a także w związku z podejmowanymi przez niego czynnościami przysługują stosowne zażalenia, skargi oraz odwołania.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk