Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.10.2020

Slupsk, of 13 February 2020 r.

PO IV WOS 0610.10.2020

Communication No. 10/20
(concerns the matter of the activity of development companies related to Wiesław Ś,,pl,and further activities of the prosecutor's office,,pl,In connection with the criminal activities of Wiesław Ś,,pl,in July last year, the District Prosecutor's Office in Słupsk filed an indictment with the Słupsk Regional Court,,pl,in which, in addition to the above persons, they have yet been accused,,pl,other people,,pl,These persons were accused of committing a number of economic and financial-fiscal offenses,,pl. oraz dalszych działań prokuratury)

 

W związku z przestępczą działalnością Wiesława Ś. w lipcu ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia, w którym prócz w/w osoby zostało jeszcze oskarżonych 7 innych osób. Osobom tym zarzucono popełnienie szeregu przestępstw o charakterze gospodarczym oraz finansowo-skarbowym. In particular, these persons were accused of issuing invoices documenting the apparent sale of land and premises,,pl,thanks to which they were extorted and attempted to extort undue VAT in the total amount of over,,pl,million zlotys and for extorting and attempting to extort loans,,pl,The accused are persons associated with local development companies and their subsidiaries,,pl,and in which they performed the functions of governors,,pl,Among those injured by the activities of Wiesław Ś,,pl, dzięki czemu wyłudzono i usiłowano wyłudzić nienależny podatek VAT w łącznej kwocie ponad 13 milionów złotych oraz o wyłudzenie i usiłowanie wyłudzenia kredytów, towarów, i usług, a także na przywłaszczeniu środków powierzonych w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych.

Oskarżeni to osoby związane z lokalnymi spółkami deweloperskimi oraz ze spółkami od nich zależnymi, a w których to wykonywali funkcje prezesów, albo członków zarządu. Wiodącą rolę w popełnieniu ujawnionych w sprawie przestępstw odgrywał Wiesław Ś.

Wśród osób pokrzywdzonych działalnością Wiesława Ś. and other accused also occur Mr. Glazier,,pl,In the present case, the District Prosecutor's Office in Słupsk, among others,,pl,will demand that the court compensate the damage caused by the accused to all victims,,pl,In accordance with your rights,,pl,The Glazier as the victims of a crime has the right to join the court hearing in this case as subsidiary prosecutors,,pl.

W niniejszej sprawie Prokuratura Okręgowa w Słupsku m.in. będzie domagała się przed sądem naprawienia wyrządzonej przez oskarżonych szkody na rzecz wszystkich pokrzywdzonych.

Zgodnie z przysługującymi uprawnieniami, Państwu Szklarz jako osobom pokrzywdzonym przestępstwem przysługuje prawo przystąpienia do rozprawy sądowej w tej sprawie w charakterze oskarżycieli posiłkowych. They may also demand that the defendants be ordered to pay certain amounts of money by way of compensation for damage caused by the crime,,pl,District Prosecutor's Office in Słupsk on the request of the Glazier,,pl,which they submitted on,,pl,and concerned the accession of the prosecutor to enforcement proceedings under which the assets of one of the companies associated with Wiesław Ś had already been auctioned off by the Court Bailiff.,,pl,after analyzing the subject matter and legal possibilities,,pl.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku wobec wniosku Państwa Szklarza, który został przez nich złożony w dniu 17 stycznia 2020r. i dotyczył on przystąpienia prokuratora do postępowania egzekucyjnego w ramach którego przez Komornika Sądowego został już zlicytowany majątek jednej ze spółek powiązanej z Wiesławem Ś., po przeanalizowania przedmiotu sprawy oraz możliwości prawnych, which under civil law could be taken by a public prosecutor in enforcement proceedings,,pl,decided not to proceed with this enforcement proceeding,,pl,for there were no prerequisites for this,,pl,that the Mr. Glazier were not parties to the proceedings,,pl, podjęła decyzję o nie przystąpieniu do tego postępowania egzekucyjnego, albowiem nie było ku temu przesłanek wynikających z faktu, że Państwo Szklarz nie byli stronami tego postępowania.

As part of further actions aimed at assisting the Glazier with respect to their claims under civil law, the prosecutor is currently analyzing the conditions determining the legitimacy of the prosecutor's accession to other proceedings,,pl,this is due to the action of Mr. Szklarz v. Married to Ś,,pl,for payment of the amount,,pl,which is currently pending before the District Court in Gdańsk,,pl,As part of these activities, the prosecutor, among others,,pl,he has already familiarized himself with the files of the District Court in Słupsk,,pl, to jest z powództwa Państwa Szklarz p-ko małżonkom Ś. o zapłatę kwoty 163 000 PLN, które obecnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

W ramach tych działań prokurator m.in. zapoznał się już z aktami sprawy Sądu Okręgowego w Słupsku, w której Państwo Szklarz uzyskali korzystny dla nich wyrok nakazujący spółce powiązanej z Wiesławem Ś. zapłatę kwoty 163 000 PLN stanowiącej równowartość środków pieniężnych zapłaconych przez nich przy zawieraniu umowy deweloperskiej, a także zwrócił się do Sądu Okręgowego w Gdańsku o nadesłanie akt toczącej się przed tym sądem powyżej wskazanej sprawy z powództwa Państwa Szklarz.

Tak więc ewentualna decyzja co do przystąpienia prokuratora do postępowania z powództwa Państwa Szklarz p-ko małżonkom Ś. o zapłatę kwoty 163 000 PLN, which is currently pending before the District Court in Gdańsk may be taken only after hearing the files of this case,,pl,and in the case of indications for this, the proceedings of the local prosecutor's office under civil law will be transferred, according to local jurisdiction, to the District Prosecutor's Office in Gdańsk,,pl,that is to the prosecutor's office competent for proceedings pending before the District Court in Gdańsk,,pl,in the case for payment, Mr. Szklarz, a judgment favorable to them ordering a company related to Wiesław Ś,,pl, a w przypadku przesłanek za tym przemawiających postępowanie tutejszej prokuratury na gruncie prawa cywilnego zostanie przekazane według właściwości miejscowej do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, to jest do prokuratury właściwej dla postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

As established, w sprawie o zapłatę Państwo Szklarz korzystny dla nich wyrok nakazujący spółce powiązanej z Wiesławem Ś. zapłatę kwoty 163 000 They obtained PLN in July 2017.,,pl,and in the course of this procedure they used the assistance of a professional legal representative,,pl,Other legal steps,,pl,which Mr. Szklarz, with the help of his legal representative, could then take to a development company was to file a lawsuit with the court for a replacement declaration of intent regarding the separation of premises and the transfer of their ownership to them,,pl,It should be noted here,,pl, a w toku tego postępowania korzystali z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Innymi krokami prawnymi, które Państwo Szklarz przy pomocy swojego pełnomocnika procesowego mogli wtedy podjąć p-ko firmie deweloperskiej było wystąpienie z pozwem do sądu o uzyskanie zastępczego oświadczenia woli w zakresie wyodrębnienia lokalu i przeniesienie jego własności na ich rzecz.

W tym miejscu należy zauważyć, that the possibility of joining the prosecutor to civil proceedings, including enforcement proceedings, is exceptional, while the supervision of the bailiff's activities is exercised by the competent local President of the District Court,,pl,and for each bailiff's decision issued in the course of enforcement proceedings,,pl,as well as in connection with his activities, he is entitled to make appropriate complaints,,pl,complaints and appeals,,pl, a na każdą decyzję komornika wydaną w toku postępowania egzekucyjnego, a także w związku z podejmowanymi przez niego czynnościami przysługują stosowne zażalenia, skargi oraz odwołania.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk