Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.10.2020

Слупск, из 13 Февраль 2020 R.

PO IV WOS 0610.10.2020

Сообщение № 10/20
(dotyczy sprawy działalności firm deweloperskich związanych z Wiesławem Ś. oraz dalszych działań prokuratury)

 

W związku z przestępczą działalnością Wiesława Ś. w lipcu ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia, w którym prócz w/w osoby zostało jeszcze oskarżonych 7 innych osób. Эти лица были обвинены в совершении ряда экономических и финансово-финансовых преступлений,,pl,В частности, эти лица были обвинены в выдаче счетов-фактур, подтверждающих факт продажи земли и помещений.,,pl,благодаря чему их вымогали и пытались вымогать неоправданный НДС на общую сумму свыше,,pl,миллионов злотых и за вымогательство и попытки вымогать кредиты,,pl,Обвиняемыми являются лица, связанные с местными девелоперскими компаниями и их дочерними предприятиями.,,pl. W szczególności osoby te zostały oskarżone o wystawianie faktur dokumentujących pozorną sprzedaż gruntów i lokali, dzięki czemu wyłudzono i usiłowano wyłudzić nienależny podatek VAT w łącznej kwocie ponad 13 milionów złotych oraz o wyłudzenie i usiłowanie wyłudzenia kredytów, towarów, i usług, a także na przywłaszczeniu środków powierzonych w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych.

Oskarżeni to osoby związane z lokalnymi spółkami deweloperskimi oraz ze spółkami od nich zależnymi, и в котором они выполняли функции губернаторов,,pl,Среди пострадавших в результате деятельности Веслава Ś,,pl,и другие обвиняемые также происходят мистер Глейзер,,pl,В настоящем деле районная прокуратура в Слупске, среди прочего,,pl,потребует, чтобы суд возместил ущерб, нанесенный обвиняемым, всем пострадавшим,,pl,В соответствии с вашими правами,,pl, albo członków zarządu. Wiodącą rolę w popełnieniu ujawnionych w sprawie przestępstw odgrywał Wiesław Ś.

Wśród osób pokrzywdzonych działalnością Wiesława Ś. oraz innych oskarżonych występują także Państwo Szklarz.

W niniejszej sprawie Prokuratura Okręgowa w Słupsku m.in. będzie domagała się przed sądem naprawienia wyrządzonej przez oskarżonych szkody na rzecz wszystkich pokrzywdzonych.

Zgodnie z przysługującymi uprawnieniami, Стекольщик как жертва преступления имеет право присоединиться к судебному слушанию по этому делу в качестве вспомогательной прокуратуры,,pl,Они могут также потребовать, чтобы обвиняемым было приказано выплатить определенные суммы денег в качестве компенсации за ущерб, причиненный преступлением.,,pl,Районная прокуратура в Слупске по просьбе стекольщика,,pl,которые они представили на,,pl. Mogą oni także domagać się zasądzenia przez sąd od oskarżonych określonych kwot pieniędzy tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku wobec wniosku Państwa Szklarza, który został przez nich złożony w dniu 17 stycznia 2020r. и касался присоединения прокурора к исполнительному производству, в соответствии с которым активы одной из компаний, связанных с Веславом, уже были проданы с аукциона судебным приставом.,,pl,после анализа предмета и юридических возможностей,,pl,которые в соответствии с гражданским законодательством могут быть приняты прокурором в исполнительном производстве,,pl,решил не продолжать это исполнительное производство,,pl,для этого не было никаких предпосылок,,pl, po przeanalizowania przedmiotu sprawy oraz możliwości prawnych, które na gruncie prawa cywilnego mógłby w postępowaniu egzekucyjnym podjąć prokurator, podjęła decyzję o nie przystąpieniu do tego postępowania egzekucyjnego, albowiem nie było ku temu przesłanek wynikających z faktu, что г-н Глейзер не был участником разбирательства,,pl,В рамках дальнейших действий, направленных на оказание помощи Глейзеру в отношении их требований по гражданскому праву, прокурор в настоящее время анализирует условия, определяющие законность присоединения прокурора к другим разбирательствам.,,pl,это связано с иском г-на Шкларза против. Женат на Ś,,pl,для оплаты суммы,,pl,который в настоящее время находится на рассмотрении в окружном суде в Гданьске,,pl,В рамках этой деятельности прокурор, среди прочего,,pl.

W ramach dalszych działań zmierzających do udzielenia pomocy Państwu Szklarz w zakresie dochodzenia przez nich roszczeń na gruncie prawa cywilnego prokurator obecnie analizuje przesłanki warunkujące zasadność przystąpienia prokuratora do innego postępowania, to jest z powództwa Państwa Szklarz p-ko małżonkom Ś. o zapłatę kwoty 163 000 PLN, które obecnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

W ramach tych działań prokurator m.in. он уже ознакомился с материалами окружного суда в Слупске,,pl,в котором г-н Шкларз получил выгодное для них решение о заказе компании, связанной с Веславом Ś,,pl,выплата суммы,,pl,Злотых, что является эквивалентом денежных средств, выплачиваемых ими при заключении договора на разработку,,pl,а также попросил районный суд в Гданьске направить дело по незавершенному делу в суд, на который ссылается стекольщик,,pl, w której Państwo Szklarz uzyskali korzystny dla nich wyrok nakazujący spółce powiązanej z Wiesławem Ś. zapłatę kwoty 163 000 PLN stanowiącej równowartość środków pieniężnych zapłaconych przez nich przy zawieraniu umowy deweloperskiej, a także zwrócił się do Sądu Okręgowego w Gdańsku o nadesłanie akt toczącej się przed tym sądem powyżej wskazanej sprawy z powództwa Państwa Szklarz.

Таким образом, возможное решение относительно того, будет ли прокурор участвовать в разбирательстве, возбужденном г-ном Szklarz v. Sp.,,pl,который в настоящее время находится на рассмотрении в окружном суде в Гданьске, может быть принят только после заслушивания материалов этого дела,,pl,и в случае указаний на это разбирательство в местной прокуратуре в соответствии с гражданским законодательством будет передано, в соответствии с местной юрисдикцией, в районную прокуратуру в Гданьске,,pl. o zapłatę kwoty 163 000 PLN, które obecnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku może zapaść dopiero po zapoznaniu się aktami tej sprawy, a w przypadku przesłanek za tym przemawiających postępowanie tutejszej prokuratury na gruncie prawa cywilnego zostanie przekazane według właściwości miejscowej do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, to jest do prokuratury właściwej dla postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Как установлено, w sprawie o zapłatę Państwo Szklarz korzystny dla nich wyrok nakazujący spółce powiązanej z Wiesławem Ś. zapłatę kwoty 163 000 PLN uzyskali już w lipcu 2017r., a w toku tego postępowania korzystali z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Innymi krokami prawnymi, который г-н Шкларз с помощью своего законного представителя мог затем направить в девелоперскую компанию, он должен был подать в суд иск о замене декларации о намерениях относительно разделения помещений и передачи им их собственности.,,pl,Здесь следует отметить,,pl,что возможность присоединения прокурора к гражданскому процессу, включая исполнительное производство, является исключительной, в то время как надзор за деятельностью судебного пристава осуществляет компетентный председатель районного суда,,pl.

W tym miejscu należy zauważyć, iż możliwość przystąpienia prokuratora do postępowania cywilnego w tym do postępowania egzekucyjnego ma charakter wyjątkowy natomiast nadzór nad działalnością komornika sprawuje właściwy miejscowo Prezes Sądu Rejonowego, и за каждое решение судебного пристава, вынесенное в ходе исполнительного производства,,pl,а также в связи со своей деятельностью он имеет право подавать соответствующие жалобы,,pl,жалобы и обращения,,pl,касается деятельности девелоперских компаний, связанных с Веславом Ś,,pl,и дальнейшая деятельность прокуратуры,,pl,В связи с преступной деятельностью Веслава Ś,,pl,в июле прошлого года районная прокуратура в Слупске направила обвинительное заключение в Слупский областной суд,,pl,в котором, помимо вышеуказанных лиц, их еще обвиняли,,pl,другие люди,,pl, a także w związku z podejmowanymi przez niego czynnościami przysługują stosowne zażalenia, skargi oraz odwołania.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk