Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.12.2019

Слупск, из 18 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 0610.12.2019

Сообщение № 12/2019

(dotyczy instruktora tańca Pawła K.)

 

Районная прокуратура в Слупске направила обвинение Павлу Козлу, районному суду в Слупске.,,pl,которые были обвинены в совершении преступления вместе,,pl,сексуальные преступления, совершенные в ущерб,,pl,несовершеннолетние девочки.,,pl,что Павел К,,pl,в период с,,pl,сделать 2017r,,en,привело к половому акту,,pl,несовершеннолетние девочки в возрасте до,,pl,один из них использовал насилие и привел к подчинению другим сексуальным действиям с применением насилия,,pl,несовершеннолетняя девушка в возрасте до,,pl, któremu zarzucono popełnienie łącznie 9 przestępstw, w tym 5 przestępstw o charakterze seksualnym popełnionych na szkodę 4 małoletnich dziewczynek.

Выводы по результатам расследования, iż Paweł K. w okresie czasu od 2013 do 2017r. doprowadził do obcowania płciowego 3 małoletnie dziewczynki w wieku poniżej 15 лет, przy czym jedną z nich przy użyciu przemocy oraz doprowadził do poddania się innym czynnością seksualnym przy użyciu przemocy 1 małoletnią dziewczynkę w wieku poniżej lat 18.

Кроме того, результаты расследования показывают,,,pl,что Павел К,,pl,до 2018р,,en,он также совершил преступление по крайней мере для начала,,pl,несовершеннолетние девочки,,pl,и в течение периода времени от,,pl,он совершил,,pl,преступное мошенничество в ущерб,,pl,жертв на общую сумму,,pl,Все несовершеннолетние дети-жертвы были участниками танцевального курса под руководством Павла К,,pl,в качестве инструктора в одном из культурных центров в Слупске,,pl,пока Павел К,,pl, że Paweł K. w okresie czasu od 2015 do 2018r. dopuścił się również przestępstwa rozpijania co najmniej 3 małoletnich dziewczynek, a w okresie czasu od 2017 do 2018r. dopuścił się 3 przestępstw oszustwa na szkodę 3 pokrzywdzonych na łączną kwotę 1410 PLN

Wszystkie małoletnie pokrzywdzone dziewczynki były uczestniczkami kursu nauki tańca prowadzonego przez Pawła K. jako instruktora przy jednym z ośrodków kultury w Słupsku, przy czym Paweł K. участвуя в половых актах, он использовал отношения между инструктором и участником курса,,pl,Преступления мошенничества связаны с загрузкой Paweł K,,pl,от родителей несовершеннолетних девочек, принимающих участие в курсе танца, завышенная плата за участие в курсе танца,,pl,Подозреваемый в качестве подозреваемого, Павел К. не признал себя виновным в совершении преступлений против него,,pl.

Przestępstwa oszustwa łączą się natomiast z pobraniem przez Pawła K. od rodziców małoletnich dziewczynek biorących udział w kursie tańca zawyżonej opłaty z tytułu uczestnictwa w kursie tańca.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw; в представленных объяснениях он отрицал обвинения против него и в этом отношении представил другую версию событий из этого,,pl,что вытекает из доказательств, собранных по делу,,pl,Павел К,,pl,Против Павла К,,pl,профилактические меры в форме используются,,pl,поручительство в размере 10000 злотых,,pl,полицейский надзор,,pl,запрет на выезд из страны,,pl,запрет на сближение и контакт с потерпевшими сторонами и приказ воздерживаться от проведения занятий с участием несовершеннолетних,,pl, która wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Paweł K. w przeszłości nie był karany sądownie.

Wobec Pawła K. stosowane są środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 PLN, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu zbliżania się oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz nakazu powstrzymywania się od prowadzenia zajęć z udziałem osób małoletnich.

Dla przypomnienia, В настоящем деле прокуратура дважды просила суд обратиться к Павлу К,,pl,Мера пресечения в виде временного задержания,,pl,однако в каждом из этих случаев,,pl,в связи с другой позицией Суда в этом отношении,,pl,за постоянный арест Павла К,,pl,этого не произошло,,pl,Павел К,,pl,за вменяемые ему сексуальные преступления, наказание в виде лишения свободы на срок не менее,,pl. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jednakże w każdym z tych przypadków, z uwagi na odmienne w tym zakresie stanowisko Sądu, do trwałego aresztowania Pawła K. nie doszło.

Pawłowi K. za popełnienie zarzucanych mu przestępstw o charakterze seksualnym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 лет.

W odrębnym postępowaniu zostanie w najbliższym czasie podjęta także decyzja procesowa w przedmiocie niepowiadomienia organów ścigania przez Dyrektora Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku oraz Wiceprezydenta Miasta Słupska o podejrzeniu popełnienia przez Pawła K. przestępstwa związanego z obcowaniem płciowym z małoletnimi.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk