Communication Spokesman – PO IV WOS 0610.13.2018

Slupsk, of 29 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl.

PO IV WOS 0610.13.2018

 

Communication No. 13/18

(dotyczy przestępstw uchylania się od alimentacji w Bytowie)

Prokuratura Rejonowa w Bytowie w styczniu 2018r. odnotowała 181 nowych spraw w związku z przestępstwami, do których doszło na terenie właściwości miejscowej tej prokuratury.

107 spraw, a więc prawie 60% z pośród ogólnej liczby nowych spraw zarejestrowanych w styczniu 2018r. w Prokuraturze Rejonowej w Bytowie dotyczyło popełnienia przestępstwa uchylania się od alimentacji.

Zawiadomienia o popełnieniu tego rodzaju przestępstw głównie pochodziły z Ośrodków Pomocy Społecznej umiejscowionych na terenie całego powiatu bytowskiego.

Ściganie tego rodzaju przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego, a jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstw odbywa się z urzędu.

Za popełnię niniejszego przestępstwa sprawca czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a jeżeli sprawca czynu naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sprawca takiego czynu nie podlega karze albo sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił on w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary przez Sąd.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk