Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.16.2018

Słupsk, dnia 31 stycznia 2018r.

PO IV WOS 0610.16.2018

 

Komunikat nr  16/18

(dotyczy nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków własnych Gminy Czersk)

 

            Prokuratura Okręgowa w Słupsku na mocy decyzji z dnia 30 stycznia 2018r. postanowiła umorzyć śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków własnych Gminy Czersk przeznaczonych na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2004-2015.

Powyższe postępowanie w szczególności dotyczyło: braku nadzoru i kontroli ze strony Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku nad prawidłowością realizacji szeregu umów zlecenia na świadczenie usług terapeutycznych w przedmiocie wskazanych w tych umowach zakresach prowadzonych terapii, ilości godzin oraz ceny za świadczone usługi, w tym na nie sprawdzeniu czy terapie pogłębione „after care” były faktycznie prowadzone oraz na akceptacji udziału w niniejszych terapiach mieszkańców spoza gminy Czersk;  braku nadzoru i kontroli ze strony Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku nad zatrudnianym psychologiem i pedagogiem poprzez akceptację ich pracy na warunkach innych niż wynikało to z zawartych umów o pracę;  braku nadzoru i kontroli ze strony Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w zakresie  wydatkowania środków publicznych Gminy Czersk w związku z wystawionymi przez terapeutów rachunkami za usługi terapeutyczne, w związku z którymi również nie były wcześniej zawierane umowy zlecenia na świadczenie takich usług lub w których zawyżono stawkę za godzinę usługi; wyłudzenia przez terapeutów zapłaty za  usługi terapeutyczne po uprzednim wystawieniu rachunków za usługi terapeutyczne w zakresie przeprowadzenia terapii pogłębionych „after care” lub zawyżających stawkę godzinową za  usługi terapeutyczne, a także potwierdzenia przez pracowników księgowości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku nieprawdy w związku z wystawionymi przez terapeutów rachunkami za usługi terapeutyczne, przez co doprowadzono do wypłaty wynagrodzenia za usługi terapeutyczne; w związku z czym miała nastąpić szkoda na łączną szacunkową kwotę nie mniejszą niż 416 625 PLN na szkodę oraz  Gminy Czersk.

Dla przypomnienia, niniejsze śledztwo było prowadzone w związku z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa, jakie w  dniu 30 listopada 2015r. złożył  Burmistrz Miasta Czerska po przeprowadzonej kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku. W sprawie była już wcześniej podjęta decyzja o umorzeniu śledztwa, która wobec zażalenia pokrzywdzonego, postanowieniem  Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2017. została uchylona, celem dalszego kontynuowania postępowania.

W związku z przeprowadzonym śledztwem, w którym przesłuchano kilkudziesięciu świadków oraz przeanalizowano komplet dokumentacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku dotyczącej  terapii za lata 2004- 2015, a także po zrealizowaniu uzupełniających czynności wskazanych przez Sąd Rejonowy w Chojnicach, to jest po przeprowadzeniu dowodów zgromadzonych w 12 tomach akt oraz na blisko 2400 stronach, prokurator prowadzący śledztwo w tej sprawie uznał, iż nie ma w niej podstaw do stwierdzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa.

W szczególności prokurator uznał, iż zachowanie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku nie stanowiło niedopełnienia obowiązków służbowych, albowiem sprawozdania z realizacji programu terapeutycznego były zatwierdzane przez Radę Miasta, a nadto działania te były pozytywnie oceniane przez ówcześnie urzędującego burmistrza Miasta Czersk.

Ponadto prokurator uznał, iż z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi skorzystali również mieszkańcy innych gmin, niż gmina Czersk, którzy potrzebowali terapii uzależnień, a ewentualne rozliczenia między gminami mogą być dochodzone na drodze administracyjno-cywilnej.

Prokurator uznał także, iż zarówno terapia pogłębiona, jak i pomoc pedagogiczno-psychologiczna była świadczona w ramach realizacji programu pomocowego, a z uwagi na charakter świadczonej pracy – pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, obowiązki były wykonywane nie tylko w budynkach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, lecz z uwagi na specyfikę pracy z rodzinami z problem alkoholowym, również w ich środowisku.

Prokurator w swojej decyzji uznał również, iż działania podjęte w zakresie nadzoru nad wykonaniem terapii pogłębionej, jak i pracy wykonywanej przez pedagoga i psychologa były sprawowane w należyty sposób, a ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie nie spełniają znamion czynów zabronionych i opcjonalnie powinny być one dochodzone odpowiednimi procedurami pozakarnymi.

Odnośnie działań terapeutów, jak również pracowników księgowości prokurator stwierdził, iż  brak jest podstaw do stwierdzenia ich odpowiedzialności na gruncie prawa karnego, albowiem osoby te  wykonywały swoje zadania zgodnie z zakresem obowiązków, to znaczy terapeuci faktycznie  prowadzili terapie, a pracownicy księgowości rozliczali należne rachunki.

Powyższa decyzja jest decyzją prawomocną i nie przysługuje od niej odwołanie; nie mniej jednak występujący w sprawie pokrzywdzony może wnieść w niej do właściwego Sądu prywatny akt oskarżenia.

 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk