Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.30.2020

Słupsk, dnia 30 listopada 2020 r.

PO IV WOS 0610.30.2020

Komunikat nr  30/20

(dotyczy popełnienia przestępstw  o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. w zakresie obrotu akcjami i obligacjami spółek prawa handlowego)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do gdańskiego Sądu Okręgowego akt oskarżenia p-ko Dariuszowi W. (lat 52), Mirosławowi K. (lat 49), Adamowi L. (lat. 45) oraz   Ewie N. (lat 43) w związku z popełnieniem  szeregu    przestępstw  o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. w zakresie obrotu akcjami i obligacjami spółek prawa handlowego oraz w odniesieniu do mienia o  wielkiej wartości.

Oskarżeni to mieszkańcy Gdańska i okolic, którzy według ustaleń prokuratury  zarzucanych im przestępstw dopuścili się w związku z  pełnieniem przez nich   kierowniczych funkcji w spółkach, w tym w spółce wiodącej oraz spółce zależnej  działających przede wszystkim na terenie Trójmiasta w sektorze budowlanym, telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym.

Aktem oskarżenia zostały  objęte przestępstwa, do popełnienia których doszło w okresie czasu między grudniem 2011 roku, a majem 2016 roku, kiedy to oskarżeni poprzez różnego rodzaju przestępcze zabiegi m.in. polegające na fałszowaniu dokumentacji czy też kreowaniu lepszej sytuacji finansowej spółek niż faktycznie to miało miejsce, działając samoistnie lub wspólnie i w porozumieniu dopuścili się szeregu czynów polegających m.in. na: objęciu bez uiszczenia zapłaty akcji o wartości 14 000 000 PLN, zbyciu wyemitowanych bez pokrycia obligacji o wartości ponad 12 500 000 PLN, wyłudzeniu kredytu bankowego oraz gwarancji bankowej o wartości ponad 5 000 000 PLN, wyłudzeniu gwarancji bankowych na rzecz innych podmiotów gospodarczych na łączną kwotę ponad 9 600 000 PLN, udzieleniu pomocy w usiłowaniu oraz usiłowaniu  wyłudzenia kwoty ponad 2 000 000 PLN z tytułu wypłaty gwarancji bankowej oraz na nie udostępnieniu nabywcom obligacji sprawozdań finansowych.

Jak ustalono, do popełnienia przestępstw związanych z emisją obligacji bez pokrycia doszło w związku z  procesem pozyskania kapitału dłużnego do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika także, iż kreowanie lepszej sytuacji finansowej spółek wiązało się z zawyżaniem  przychodów oraz ukrywaniem strat finansowych spółek o rzędzie wartości od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Według prokuratury oskarżeni  zajmując się sprawami spółek działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo przysporzenia takiej korzyści innym osobom, a zachowania te miały miejsce w odniesieniu do mienia o  wielkiej wartości.

Oskarżeni  w toku ich przesłuchania przed prokuratorem  nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów; jeden z oskarżonych odmówił składania wyjaśnień, natomiast pozostali oskarżeni składając wyjaśnienia w dużej mierze potwierdzili w nich sporą część okoliczności wynikających ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Wobec trzech z występujących w sprawie oskarżonych na etapie prowadzonego śledztwa zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju;  na poczet   przyszłych  kar oraz roszczeń o charakterze finansowym na mieniu dwóch z oskarżonych  zdołano również dokonać zabezpieczenia majątkowego o  łącznej wartości prawie 35 000 PLN.

Dwaj z występujących w sprawie oskarżonych, to jest  Dariusz W.  oraz  Mirosław K. byli wcześniej karani sądownie m.in. za popełnienie przestępstw karnoskarbowych.

Oskarżonym za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara nawet  do 10 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk