Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.30.2020

Slupsk, of 30 November 2020 r.

PO IV WOS 0610.30.2020

Communication No. 30/20

(concerns popełnienia przestępstw o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. w zakresie obrotu akcjami i obligacjami spółek prawa handlowego)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do gdańskiego Sądu Okręgowego akt oskarżenia p-ko Dariuszowi W. (years 52), Mirosławowi K. (years 49), Adamowi L. (years. 45) oraz Ewie N. (years 43) w związku z popełnieniem szeregu przestępstw o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. w zakresie obrotu akcjami i obligacjami spółek prawa handlowego oraz w odniesieniu do mienia o wielkiej wartości.

Oskarżeni to mieszkańcy Gdańska i okolic, którzy według ustaleń prokuratury zarzucanych im przestępstw dopuścili się w związku z pełnieniem przez nich kierowniczych funkcji w spółkach, w tym w spółce wiodącej oraz spółce zależnej działających przede wszystkim na terenie Trójmiasta w sektorze budowlanym, telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym.

Aktem oskarżenia zostały objęte przestępstwa, do popełnienia których doszło w okresie czasu między grudniem 2011 years, a majem 2016 years, kiedy to oskarżeni poprzez różnego rodzaju przestępcze zabiegi m.in. polegające na fałszowaniu dokumentacji czy też kreowaniu lepszej sytuacji finansowej spółek niż faktycznie to miało miejsce, działając samoistnie lub wspólnie i w porozumieniu dopuścili się szeregu czynów polegających m.in. to: objęciu bez uiszczenia zapłaty akcji o wartości 14 000 000 PLN, zbyciu wyemitowanych bez pokrycia obligacji o wartości ponad 12 500 000 PLN, wyłudzeniu kredytu bankowego oraz gwarancji bankowej o wartości ponad 5 000 000 PLN, wyłudzeniu gwarancji bankowych na rzecz innych podmiotów gospodarczych na łączną kwotę ponad 9 600 000 PLN, udzieleniu pomocy w usiłowaniu oraz usiłowaniu wyłudzenia kwoty ponad 2 000 000 PLN for the payment of a bank guarantee and for not disclosing financial statements to buyers of bonds,,pl,According to the prosecutor's office, suspects in dealing with company matters acted to achieve financial gain or to bring such benefit to other persons,,pl,and these behaviors took place in relation to property of great value,,pl,The suspects in the course of their interrogation did not confess to committing the alleged offenses,,pl,one of the suspects refused to explain,,pl.

As established, do popełnienia przestępstw związanych z emisją obligacji bez pokrycia doszło w związku z procesem pozyskania kapitału dłużnego do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika także, iż kreowanie lepszej sytuacji finansowej spółek wiązało się z zawyżaniem przychodów oraz ukrywaniem strat finansowych spółek o rzędzie wartości od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Według prokuratury oskarżeni zajmując się sprawami spółek działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo przysporzenia takiej korzyści innym osobom, a zachowania te miały miejsce w odniesieniu do mienia o wielkiej wartości.

Oskarżeni w toku ich przesłuchania przed prokuratorem nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów; jeden z oskarżonych odmówił składania wyjaśnień, natomiast pozostali oskarżeni składając wyjaśnienia w dużej mierze potwierdzili w nich sporą część okoliczności wynikających ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Wobec trzech z występujących w sprawie oskarżonych na etapie prowadzonego śledztwa zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju; na poczet przyszłych kar oraz roszczeń o charakterze finansowym na mieniu dwóch z oskarżonych zdołano również dokonać zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości prawie 35 000 PLN.

Dwaj z występujących w sprawie oskarżonych, to jest Dariusz W. oraz Mirosław K. byli wcześniej karani sądownie m.in. za popełnienie przestępstw karnoskarbowych.

Oskarżonym za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara nawet do 10 years imprisonment.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk