Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.30.2020

Слупск, из 30 Ноябрь 2020 R.

PO IV WOS 0610.30.2020

Сообщение № 30/20

(проблемы popełnienia przestępstw o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. в сфере торговли акциями и облигациями коммерческих юридических компаний,,pl,В данном случае по распоряжению прокурора,,pl,задержаны сотрудники областного управления полиции в Гданьске,,pl,это Мирослава К,,pl,и Дариуш В.,,pl,кто в компаниях, охваченных расследованием, занимал пост президента правления,,pl,Расследование охватывает период с декабря,,pl,Мажем,,sl,при задержании в качестве президентов правления двух компаний,,pl,ведущая компания и дочерняя компания,,pl,работает в основном в Гданьске в строительном секторе,,pl)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do gdańskiego Sądu Okręgowego akt oskarżenia p-ko Dariuszowi W. (лет 52), Mirosławowi K. (лет 49), Adamowi L. (лет. 45) oraz Ewie N. (лет 43) w związku z popełnieniem szeregu przestępstw o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. w zakresie obrotu akcjami i obligacjami spółek prawa handlowego oraz w odniesieniu do mienia o wielkiej wartości.

Oskarżeni to mieszkańcy Gdańska i okolic, którzy według ustaleń prokuratury zarzucanych im przestępstw dopuścili się w związku z pełnieniem przez nich kierowniczych funkcji w spółkach, w tym w spółce wiodącej oraz spółce zależnej działających przede wszystkim na terenie Trójmiasta w sektorze budowlanym, телекоммуникации и электричество,,pl,через различные виды преступной деятельности, в том числе,,pl,состоящий в фальсификации документации или создании лучшего финансового положения для компаний, чем это было на самом деле,,pl,действуя самостоятельно или совместно и согласованно, они совершили ряд действий, состоящих в,,pl,принятие стоимости акций без оплаты,,pl,выбытие выпущенных облигаций со стоимостью более,,pl,вымогательство банковского кредита и банковской гарантии более,,pl.

Aktem oskarżenia zostały objęte przestępstwa, do popełnienia których doszło w okresie czasu między grudniem 2011 лет, a majem 2016 лет, kiedy to oskarżeni poprzez różnego rodzaju przestępcze zabiegi m.in. polegające na fałszowaniu dokumentacji czy też kreowaniu lepszej sytuacji finansowej spółek niż faktycznie to miało miejsce, działając samoistnie lub wspólnie i w porozumieniu dopuścili się szeregu czynów polegających m.in. к: objęciu bez uiszczenia zapłaty akcji o wartości 14 000 000 PLN, zbyciu wyemitowanych bez pokrycia obligacji o wartości ponad 12 500 000 PLN, wyłudzeniu kredytu bankowego oraz gwarancji bankowej o wartości ponad 5 000 000 PLN, вымогательство банковских гарантий другим предприятиям на общую сумму более,,pl,Помощь другому человеку в попытке вымогательства более,,pl,PLN для оплаты банковской гарантии и не разглашения финансовой отчетности покупателям облигаций,,pl,По данным прокуратуры, подозреваемые в решении дел компании действовали ради достижения финансовой выгоды или для того, чтобы принести такую ​​пользу другим лицам,,pl,и это поведение имело место в отношении имущества, имеющего большую ценность,,pl 9 600 000 PLN, udzieleniu pomocy w usiłowaniu oraz usiłowaniu wyłudzenia kwoty ponad 2 000 000 PLN z tytułu wypłaty gwarancji bankowej oraz na nie udostępnieniu nabywcom obligacji sprawozdań finansowych.

Как установлено, do popełnienia przestępstw związanych z emisją obligacji bez pokrycia doszło w związku z procesem pozyskania kapitału dłużnego do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika także, iż kreowanie lepszej sytuacji finansowej spółek wiązało się z zawyżaniem przychodów oraz ukrywaniem strat finansowych spółek o rzędzie wartości od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Według prokuratury oskarżeni zajmując się sprawami spółek działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo przysporzenia takiej korzyści innym osobom, a zachowania te miały miejsce w odniesieniu do mienia o wielkiej wartości.

Oskarżeni w toku ich przesłuchania przed prokuratorem nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów; jeden z oskarżonych odmówił składania wyjaśnień, natomiast pozostali oskarżeni składając wyjaśnienia w dużej mierze potwierdzili w nich sporą część okoliczności wynikających ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Wobec trzech z występujących w sprawie oskarżonych na etapie prowadzonego śledztwa zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju; na poczet przyszłych kar oraz roszczeń o charakterze finansowym na mieniu dwóch z oskarżonych zdołano również dokonać zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości prawie 35 000 PLN.

Dwaj z występujących w sprawie oskarżonych, to jest Dariusz W. oraz Mirosław K. byli wcześniej karani sądownie m.in. za popełnienie przestępstw karnoskarbowych.

Oskarżonym za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara nawet do 10 годам лишения свободы.

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk