Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.44.2019

Słupsk, dnia 31 grudnia 2019r.

PO IV WOS 0610.44.2019

Komunikat nr 44/2019

(dotyczy instruktora tańca Pawła K.)

 

 

Po zrealizowaniu dodatkowych czynności postępowania przygotowawczego wskazanych przez Sąd Okręgowy w Słupsku, Prokuratura Okręgowa w Słupsku ponownie skierowała do Sądu akt oskarżenia p-ko Pawłowi K., któremu zarzucono popełnienie łącznie 9 przestępstw, w tym 5 przestępstw o charakterze seksualnym popełnionych na szkodę 4 małoletnich dziewczynek.

Przeprowadzone dodatkowe czynności śledztwa nie doprowadziły do nowych ustaleń wcześniej nieznanych prokuratorowi.

Z ustaleń zakończonego śledztwa wynika, iż Paweł K. w okresie czasu od 2013 do 2017r. doprowadził do obcowania płciowego 3 małoletnie dziewczynki w wieku poniżej 15 lat, przy czym jedną z nich przy użyciu przemocy oraz doprowadził do poddania się innym czynnością seksualnym przy użyciu przemocy 1 małoletnią dziewczynkę w wieku  poniżej lat 18.

Ponadto z ustaleń śledztwa wynika, że w okresie czasu od 2015 do 2018r. Paweł K. dopuścił się również przestępstwa rozpijania co najmniej 3 małoletnich dziewczynek, a w okresie czasu od 2017 do 2018r. dopuścił się 3 przestępstw oszustwa na szkodę 3 pokrzywdzonych  na łączną kwotę 1410 .

Wszystkie małoletnie pokrzywdzone dziewczynki były uczestniczkami kursu nauki tańca prowadzonego przez Pawła K., jako instruktora przy jednym z  ośrodków kultury w Słupsku, przy czym Paweł K. dopuszczając się czynów o charakterze seksualnym wykorzystywał przy tym stosunek zależności jaki łączył instruktora i uczestnika kursu.

Przestępstwa oszustwa łączą się natomiast z pobraniem przez Pawła K. od rodziców małoletnich dziewczynek biorących udział w kursie tańca zawyżonej opłaty z tytułu uczestnictwa w kursie tańca.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K.  nie  przyznał się do popełnienia  zarzucanych mu przestępstw. Z jego  wyjaśnień wynika, że został pomówiony przez pokrzywdzone osoby. W zakresie przestępstw odnoszących się do wolności seksualnej wskazał, że z żadną z pokrzywdzonych nie łączyły go relacje o charakterze seksualnym. Zaprzeczył również temu, że częstował alkoholem małoletnich albo, że alkohol im dostarczał. Odnośnie zarzutu polegającego na wyłudzeniu pieniędzy tytułem opłat  za prowadzone przez niego zajęcia wyjaśnił, że pieniądze te nie przeznaczał na swoje potrzeby, ale na koszty związane z wyjazdami zespołu na turnieje.

Paweł K. w przeszłości nie był karany sądownie.

Wobec Pawła K. stosowane są środki zapobiegawcze w postaci:  poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 PLN, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu zbliżania się oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz nakazu powstrzymywania się od prowadzenia zajęć z udziałem osób małoletnich.

Dla przypomnienia, Prokuratura w niniejszej sprawie dwukrotnie kierowała do Sądu wniosek o zastosowanie wobec Pawła K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jednakże w każdym z tych przypadków, z uwagi na odmienne w tym zakresie stanowisko Sądu,  do trwałego aresztowania  Pawła K. nie doszło.

Pawłowi  K. za popełnienie zarzucanych mu przestępstw o charakterze seksualnym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk