Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.44.2019

Slupsk, of 31 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl.

PO IV WOS 0610.44.2019

Communication No. 44/2019

(applies to Paweł K dance instructor,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk sent accusation to Paweł Kozł, a district court in Słupsk.,,pl,who were accused of being committed together,,pl,sexual offenses committed to the detriment of,,pl,minor girls.,,pl,that Paweł K,,pl,in the period from,,pl,do 2017r,,en,led to sexual intercourse,,pl,minor girls under the age below,,pl,one of them using violence and led to submission to other sexual activities using violence,,pl)

 

After completing additional preparatory proceedings indicated by the District Court in Słupsk,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk once again sent the court an indictment to Paweł K.,,pl,Additional investigations carried out did not lead to new findings previously unknown to the prosecutor,,pl,The findings of the completed investigation show,,pl,that in a period of time from,,pl,All underage aggrieved girls participated in a dance course led by Paweł K.,,pl, Prokuratura Okręgowa w Słupsku ponownie skierowała do Sądu akt oskarżenia p-ko Pawłowi K., któremu zarzucono popełnienie łącznie 9 przestępstw, w tym 5 przestępstw o charakterze seksualnym popełnionych na szkodę 4 małoletnich dziewczynek.

Przeprowadzone dodatkowe czynności śledztwa nie doprowadziły do nowych ustaleń wcześniej nieznanych prokuratorowi.

Z ustaleń zakończonego śledztwa wynika, iż Paweł K. w okresie czasu od 2013 do 2017r. doprowadził do obcowania płciowego 3 małoletnie dziewczynki w wieku poniżej 15 years, przy czym jedną z nich przy użyciu przemocy oraz doprowadził do poddania się innym czynnością seksualnym przy użyciu przemocy 1 małoletnią dziewczynkę w wieku poniżej lat 18.

Ponadto z ustaleń śledztwa wynika, że w okresie czasu od 2015 do 2018r. Paweł K. dopuścił się również przestępstwa rozpijania co najmniej 3 małoletnich dziewczynek, a w okresie czasu od 2017 do 2018r. dopuścił się 3 przestępstw oszustwa na szkodę 3 pokrzywdzonych na łączną kwotę 1410 .

Wszystkie małoletnie pokrzywdzone dziewczynki były uczestniczkami kursu nauki tańca prowadzonego przez Pawła K., jako instruktora przy jednym z ośrodków kultury w Słupsku, przy czym Paweł K. while engaging in sexual acts, he used the relationship between the instructor and the course participant,,pl,Crimes of fraud are connected with downloading by Paweł K,,pl,from the parents of minor girls taking part in the dance course, the inflated fee for participation in the dance course,,pl,Suspected as a suspect, Paweł K. did not plead guilty to committing crimes against him,,pl.

Przestępstwa oszustwa łączą się natomiast z pobraniem przez Pawła K. od rodziców małoletnich dziewczynek biorących udział w kursie tańca zawyżonej opłaty z tytułu uczestnictwa w kursie tańca.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Z jego wyjaśnień wynika, że został pomówiony przez pokrzywdzone osoby. W zakresie przestępstw odnoszących się do wolności seksualnej wskazał, że z żadną z pokrzywdzonych nie łączyły go relacje o charakterze seksualnym. Zaprzeczył również temu, że częstował alkoholem małoletnich albo, że alkohol im dostarczał. Odnośnie zarzutu polegającego na wyłudzeniu pieniędzy tytułem opłat za prowadzone przez niego zajęcia wyjaśnił, that he did not allocate this money for his needs,,pl,but for the costs associated with team trips to tournaments,,pl, ale na koszty związane z wyjazdami zespołu na turnieje.

Paweł K. w przeszłości nie był karany sądownie.

Wobec Pawła K. stosowane są środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 PLN, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu zbliżania się oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz nakazu powstrzymywania się od prowadzenia zajęć z udziałem osób małoletnich.

Dla przypomnienia, In the present case, the prosecutor's office twice requested the court to apply to Paweł K,,pl,preventive measure in the form of temporary detention,,pl,however, in each of these cases,,pl,due to the different position of the Court in this respect,,pl,for the permanent arrest of Paweł K,,pl,It did not arrive,,pl,Paweł K,,pl,for sexual offenses charged with him, the penalty of imprisonment for no less than,,pl. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jednakże w każdym z tych przypadków, z uwagi na odmienne w tym zakresie stanowisko Sądu, do trwałego aresztowania Pawła K. nie doszło.

Pawłowi K. za popełnienie zarzucanych mu przestępstw o charakterze seksualnym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 years.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk