Communication Spokesman – PO IV WOS 0610.79.2017

Slupsk , 15 November 2017r.

 

PO IV WOS 0610.79.2017

Communication No. 79 /17
(dot. komercjalizacji szpitala w Słupsku)

 

Announce, iż śledztwo PO I Ds. 53.2016 Prokuratury Okręgowej w Słupsku dotyczące nadużycia zaufania przez kierownictwo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Sp. Ltd.. w Słupsku na etapie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego, sprawie:

In. przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków na etapie przygotowawczym przez członków Zarządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku, poprzez podjęcie niezasadnej, nieprzygotowanej merytorycznie i prawnie decyzji o przekształceniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo braku ustawowych i faktycznych wskazań do komercjalizacji,

II. przekroczenia uprawnień, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w latach 2014 i 2015r. w Słupsku i Gdańsku, przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Zakład Opieki Zdrowotnej oraz członków Zarządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku poprzez zaniżenie wartości majątku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w kapitale zakładowym i ustalenie go w wysokości 160 000 000 zł.,

III. nadużycia udzielonych uprawnień przez członków Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z o.o. w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2016r. of 20 December 2016. w wyniku podejmowania nieprawidłowych z punktu widzenia ekonomicznego decyzji, powodujących znaczną szkodę majątkową, w szczególności poprzez podpisywanie umów outsourcingowych

IV. sporządzenia w dniach 30 March 2015 r. in 8 May 2015 r. w Słupsku przez osoby odpowiedzialne tj. Głównego Księgowego i następnie zatwierdzenia przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka ZOZ w Słupsku ww. Szpitala rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 January 2014. of 31 December 2014. W.S.S. w Słupsku niezgodnie z przepisami ustawy oraz zawierającego nierzetelne dane

In. złośliwego oraz uporczywego naruszania w okresie od 1 lutego 2015r. of 31 December 2015. w Słupsku przez Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z o.o. w Słupsku wykonującego czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praw pracowniczych osób zatrudnionych w administracji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
zostało umorzone wobec stwierdzenia, iż czyny wymienione w pkt I-V nie zawierają znamion czynu zabronionego.

Zawiadomienia w tej sprawie wpłynęły w maju i czerwcu 2016r., przesłuchano ok. 60 people, zgromadzono pełną dokumentację szpitala i Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i innych urzędów (łącznie ok. 1000 kart) dotyczącą przekształcenia, rzetelności bilansu za 2014r., i ewentualnego naruszenia praw pracowniczych. Uzyskano dwie opinie instytutu specjalistycznego biegłych – Modus Spectrum ze Szczecina dot. księgowości i przekształceń ZOZ –ów, które były kluczowym dowodem w postepowaniu.

Umorzenie śledztwa jest nieprawomocne.

 

Spokesman
Jacek Korycki