Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.9.2020

Slupsk, of 11 February 2020 r.

PO IV WOS 0610.9.2020

Communication No. 9/20
(concerns the detention of suspected economic crimes in respect of property of great value,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk investigates economic crimes committed, among others,,pl,in the scope of trading in shares and bonds of commercial law companies,,pl,In this case, on the order of the prosecutor,,pl,officers of the Provincial Police Headquarters in Gdańsk detained,,pl,this is Mirosława K,,pl,and Dariusz W.,,pl)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo dotyczące przestępstw o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. w zakresie obrotu akcjami i obligacjami spółek prawa handlowego. W sprawie tej na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 2 people, to jest Mirosława K. oraz Dariusza W., who in the companies covered by the investigation served as the President of the Management Board,,pl,The investigation covers the period between December,,pl,a majem,,sl,when detained as Presidents of the Management Board of two companies,,pl,a leading company and a subsidiary,,pl,operating primarily in Gdańsk in the construction sector,,pl,telecommunications and electricity,,pl,through various types of criminal activities, including,,pl,consisting in falsifying documentation or creating a better financial situation for companies than it actually was,,pl.

Śledztwo obejmuje okres między grudniem 2011 years, a majem 2016 years, kiedy to zatrzymani pełniąc funkcje Prezesów Zarządu dwóch spółek (spółki wiodącej oraz spółki zależnej) działających przede wszystkim na terenie Gdańska w sektorze budowlanym, telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym, poprzez różnego rodzaju przestępcze zabiegi m.in. polegające na fałszowaniu dokumentacji czy też kreowaniu lepszej sytuacji finansowej spółek niż faktycznie to miało miejsce, acting independently or jointly and in concert, they committed a series of acts consisting in,,pl,taking up value shares without payment,,pl,disposal of issued bonds with a value over,,pl,extorting a bank loan and a bank guarantee of over,,pl,extorting bank guarantees to other businesses for a total amount of over,,pl,Assisting another person in attempting to extort more than,,pl: objęciu bez uiszczenia zapłaty akcji o wartości 14 000 000 PLN, zbyciu wyemitowanych bez pokrycia obligacji o wartości ponad 12 500 000 PLN, wyłudzeniu kredytu bankowego oraz gwarancji bankowej o wartości ponad 5 000 000 PLN, wyłudzeniu gwarancji bankowych na rzecz innych podmiotów gospodarczych na łączną kwotę ponad 9 600 000 PLN, udzieleniu pomocy jeszcze innej osobie w usiłowaniu wyłudzenia kwoty ponad 2 000 000 PLN for the payment of a bank guarantee and for not disclosing financial statements to buyers of bonds,,pl,According to the prosecutor's office, suspects in dealing with company matters acted to achieve financial gain or to bring such benefit to other persons,,pl,and these behaviors took place in relation to property of great value,,pl,The suspects in the course of their interrogation did not confess to committing the alleged offenses,,pl,one of the suspects refused to explain,,pl.

Według prokuratury podejrzani zajmując się sprawami spółek działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo przysporzenia takiej korzyści innym osobom, a zachowania te miały miejsce w odniesieniu do mienia o wielkiej wartości.

Podejrzani w toku ich przesłuchania nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów; jeden z podejrzanych odmówił składania wyjaśnień, while the second suspect, by submitting explanations, confirmed a large part of the circumstances arising from the evidence gathered in the case,,pl,After carrying out activities involving detainees, the prosecutor, in order to secure the proper course of the proceedings, applied to both suspects to apply to the court for detention on remand for a period of time,,pl.

Po przeprowadzeniu czynności z udziałem zatrzymanych prokurator dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wystąpił wobec obu podejrzanych z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 m-cy.

For future penalties and claims of a financial nature, property security with an estimated total value of at least,,pl,Suspects for committing the alleged offenses are punishable by up to,,pl 50 000 PLN.

Podejrzanym za popełnienie zarzucanych im czynów grozi kara nawet do 10 years imprisonment.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk