Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.9.2020

Слупск, из 11 Февраль 2020 R.

PO IV WOS 0610.9.2020

Сообщение № 9/20
(dotyczy zatrzymania podejrzanych o popełnienie przestępstw o charakterze gospodarczym w odniesieniu do mienia o wielkiej wartości)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo dotyczące przestępstw o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. в сфере торговли акциями и облигациями коммерческих юридических компаний,,pl,В данном случае по распоряжению прокурора,,pl,задержаны сотрудники областного управления полиции в Гданьске,,pl,это Мирослава К,,pl,и Дариуш В.,,pl,кто в компаниях, охваченных расследованием, занимал пост президента правления,,pl,Расследование охватывает период с декабря,,pl,Мажем,,sl,при задержании в качестве президентов правления двух компаний,,pl,ведущая компания и дочерняя компания,,pl,работает в основном в Гданьске в строительном секторе,,pl. W sprawie tej na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 2 люди, to jest Mirosława K. oraz Dariusza W., którzy w spółkach objętych śledztwem pełnili funkcje Prezesów Zarządu.

Śledztwo obejmuje okres między grudniem 2011 лет, a majem 2016 лет, kiedy to zatrzymani pełniąc funkcje Prezesów Zarządu dwóch spółek (spółki wiodącej oraz spółki zależnej) działających przede wszystkim na terenie Gdańska w sektorze budowlanym, телекоммуникации и электричество,,pl,через различные виды преступной деятельности, в том числе,,pl,состоящий в фальсификации документации или создании лучшего финансового положения для компаний, чем это было на самом деле,,pl,действуя самостоятельно или совместно и согласованно, они совершили ряд действий, состоящих в,,pl,принятие стоимости акций без оплаты,,pl,выбытие выпущенных облигаций со стоимостью более,,pl,вымогательство банковского кредита и банковской гарантии более,,pl, poprzez różnego rodzaju przestępcze zabiegi m.in. polegające na fałszowaniu dokumentacji czy też kreowaniu lepszej sytuacji finansowej spółek niż faktycznie to miało miejsce, działając samoistnie lub wspólnie i w porozumieniu dopuścili się szeregu czynów polegających na: objęciu bez uiszczenia zapłaty akcji o wartości 14 000 000 PLN, zbyciu wyemitowanych bez pokrycia obligacji o wartości ponad 12 500 000 PLN, wyłudzeniu kredytu bankowego oraz gwarancji bankowej o wartości ponad 5 000 000 PLN, вымогательство банковских гарантий другим предприятиям на общую сумму более,,pl,Помощь другому человеку в попытке вымогательства более,,pl,PLN для оплаты банковской гарантии и не разглашения финансовой отчетности покупателям облигаций,,pl,По данным прокуратуры, подозреваемые в решении дел компании действовали ради достижения финансовой выгоды или для того, чтобы принести такую ​​пользу другим лицам,,pl,и это поведение имело место в отношении имущества, имеющего большую ценность,,pl 9 600 000 PLN, udzieleniu pomocy jeszcze innej osobie w usiłowaniu wyłudzenia kwoty ponad 2 000 000 PLN z tytułu wypłaty gwarancji bankowej oraz na nie udostępnieniu nabywcom obligacji sprawozdań finansowych.

Według prokuratury podejrzani zajmując się sprawami spółek działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo przysporzenia takiej korzyści innym osobom, a zachowania te miały miejsce w odniesieniu do mienia o wielkiej wartości.

Подозреваемые в ходе допроса не признались в совершении предполагаемых преступлений,,pl,один из подозреваемых отказался объяснить,,pl,в то время как другой подозреваемый, предоставив объяснения, подтвердил большую часть обстоятельств, вытекающих из доказательств, собранных по делу,,pl,После проведения мероприятий с участием задержанных прокурор в целях обеспечения надлежащего хода разбирательства обратился к обоим подозреваемым с просьбой обратиться в суд с просьбой о предварительном заключении на определенный срок.,,pl; jeden z podejrzanych odmówił składania wyjaśnień, natomiast drugi z podejrzanych składając wyjaśnienia potwierdził w nich sporą część okoliczności wynikających ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Po przeprowadzeniu czynności z udziałem zatrzymanych prokurator dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wystąpił wobec obu podejrzanych z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 m-cy.

Для будущих штрафов и претензий финансового характера, имущественного обеспечения с оценочной общей стоимостью не менее,,pl,Подозреваемые в совершении предполагаемых преступлений наказываются до,,pl,касается задержания подозреваемых экономических преступлений в отношении имущества, имеющего большую ценность,,pl,Районная прокуратура в Слупске расследует экономические преступления, в том числе,,pl 50 000 PLN.

Podejrzanym za popełnienie zarzucanych im czynów grozi kara nawet do 10 годам лишения свободы.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk