OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2021

Słupsk, dnia 25 stycznia 2021 r.

PO IV WOS 1111.1.2021

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w

Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, na podstawie art. 180 § 1 i 2  ustawy  z dnia 28 stycznia 2016 r.  Prawo  o prokuraturze (Dz. U. z 2021r, Poz. 66. – t.j.)  oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1838) ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej  w Słupsku mieszczącej się pod adresem:  ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1.

Miejsce pracy – Prokuratura Rejonowa w Słupsku.

Przewidywane wynagrodzenie 4 100 zł brutto.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata(ów) niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta prokuratora.

Asystent prokuratora, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora,  jest uprawniony do:

 1. wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;
 2. przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych:
 3. przesłuchania świadka,
 4. zatrzymania rzeczy i przeszukania,
 5. oględzin,

Asystent prokuratora także wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania.

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 1. jest nieskazitelnego charakteru,
 2. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 3. ukończył 24 lata.

Na niniejsze stanowisko pracy przede wszystkim preferowani są kandydaci, którzy ukończyli  wyższe studia prawnicze lub w przeszłości wykonywali pracę związaną ze stosowaniem prawa, w szczególności posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora należy załączyć:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj Kwestionariusz_osobowy);
 3. życiorys;
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r.  Prawo  o prokuraturze ( U. z 2021r, Poz. 66. – t.j) ;
 6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich ( do pobrania tutaj Oświadczenie);
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz oświadczenie w zakresie RODO (do pobrania tutaj Zgoda_nabór);
 9. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj Klauzula_informacyjna).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające jego doświadczenie zawodowe, przebyte szkolenia, a także np. złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego lub innego zawodu prawniczego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 19 lutego 2021 r.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne i złożone zostało w zakreślonym  terminie, a kandydat spełnia warunki  uczestnictwa w konkursie, komisja konkursowa ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, która zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana na stronie internetowej Prokuratury. W miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz na stronie internetowej Prokuratury zostanie także zamieszczona informacja   o wynikach drugiego etapu konkursu wraz z informacją  o kandydatach dopuszczonych do  trzeciego etapu konkursu zawierającą datę jego przeprowadzenia, a także końcowa informacja o wynikach konkursu wraz ze wskazaniem osoby, która wygrała konkurs i została zakwalifikowana do zatrudnienia, a także  ewentualna lista kandydatów rezerwowych.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. I etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. II etap – test obejmujący pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
 3. III etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z ustnymi odpowiedziami na pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostanie zakwalifikowany kandydat, który w trakcie konkursu uzyska najwyższą liczbę punktów.

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk