OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2021

Slupsk, von 25 Januar 2021 r.

PO IV WOS 1111.1.2021

ERKLÄRUNG

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w

Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk, gemäß Artikel. 180 § 1 in 2 Akte über den 28 Januar 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021r, Artikel. 66. – t.j.) und § 2 Verordnung des Ministers der Justiz 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. von 2016 r., Artikel. 1838) ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku mieszczącej się pod adresem: str. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk.

Zahl der offenen Stellen Staatsanwalt - 1.

ARBEITSPLATZ – Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk.

Erwartete Gehalts -- 4 100 zł brutto.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

Der Wettbewerb soll Wissen testen, Fertigkeiten, Eignung und Fähigkeit der allgemeinen Kandidaten(dass) notwendig, um die Aufgaben des Assistant Staatsanwalt.

Assistant Staatsanwalt, vorhanden und auf der Grundlage der schriftlichen Genehmigung des Attorney, ist berechtigt,:

 1. Übung Aufsicht über die Tätigkeit der Untersuchung;
 2. führen im Rahmen der vorbereitenden Schritte in dem Verfahren:
 3. Vernehmung des Zeugen,
 4. Aufbewahrung und Suche,
 5. Inspektion,

Asystent prokuratora także wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania.

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 1. jest nieskazitelnego charakteru,
 2. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 3. ukończył 24 Jahr.

Na niniejsze stanowisko pracy przede wszystkim preferowani są kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia prawnicze lub w przeszłości wykonywali pracę związaną ze stosowaniem prawa, w szczególności posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań.

Für die Anwendung auf den Wettbewerb für die Position des Assistant Attorney beitreten wollen, müssen befestigt werden:

 1. Anwendung für die Beschäftigung als Assistenzstaatsanwalt;
 2. persönlichen Fragebogen (do pobrania tutaj Kwestionariusz_osobowy);
 3. Lebenslauf;
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Erklärung, im Sinne des Artikels. 180 § 6 Akte über den 28 Januar 2016 r. Prawo o prokuraturze ( U. z 2021r, Artikel. 66. – t.j) ;
 6. Erklärung, dass die polnische Staatsangehörigkeit besitzt und genießt volle Bürgerrechte ( do pobrania tutaj Oświadczenie);
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz oświadczenie w zakresie RODO (do pobrania tutaj Zgoda_nabór);
 9. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj Klauzula_informacyjna).

Die Erklärung Kandidat kann Hinweise auf zusätzliche Qualifikationen und Leistungen legen, a w szczególności potwierdzające jego doświadczenie zawodowe, przebyte szkolenia, a także np. złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego lub innego zawodu prawniczego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 19 Februar 2021 r.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne i złożone zostało w zakreślonym terminie, a kandydat spełnia warunki uczestnictwa w konkursie, komisja konkursowa ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, która zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana na stronie internetowej Prokuratury. W miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz na stronie internetowej Prokuratury zostanie także zamieszczona informacja o wynikach drugiego etapu konkursu wraz z informacją o kandydatach dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zawierającą datę jego przeprowadzenia, a także końcowa informacja o wynikach konkursu wraz ze wskazaniem osoby, która wygrała konkurs i została zakwalifikowana do zatrudnienia, a także ewentualna lista kandydatów rezerwowych.

Wettbewerb für die unterstellten Staatsanwaltschaft wird in der Zentrale von Office Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk Straße Leszczynski statt 10.

Der Wettbewerb besteht aus drei Stufen:

 1. Stufe I – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. II etap – test obejmujący pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, vom Kandidaten gewählt; Aufsatz auf dem Lösungsverfahren kazusu vertrauen;
 3. III etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z ustnymi odpowiedziami na pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostanie zakwalifikowany kandydat, który w trakcie konkursu uzyska najwyższą liczbę punktów.

District Attorney

Chris Mlynarczyk